Gradsko vijeće Zenice podržalo rebalans Budžeta

Gradsko vijeće Zenica podržalo je izmjene i dopune Budžeta Grada za 2021. godinu kao i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta.

Prije glasanja o rebalansu Budžeta, većinom glasova prihvaćen je amandman Kluba SDP-a kojim se gradska uprava obavezuje na izmirivanje sredstava prema NK Čelik u iznosu od oko 200 hiljada maraka prema ranije potpisanom sporazumu sa Gradom.

Prema riječima pomoćnice gradonačelnika za budžet i finansije, Fatime Vojvodić više je razloga za rebalans budžeta, među kojima privredna kretanja prouzrokovana pandemijom Covid 19, odnosno padom priliva i primitaka u Budžet Grada. Iz Izvještaja za prvih 9 mjeseci je vidljivo da su prihodi manji za 15 posto u odnosu na idealni plan.

Pored toga, prema posljednjoj projekciji sa federalnog nivoa planirano je uvećanje prihoda od indirektnih poreza za 20 posto u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine, kao i povećanje poreza na dohodak.

Vijeće je prethodno prihvatilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za prvih 9 mjeseci ove godine, kao i Informaciju o stanju privrede i zapošljavanja na području Grada za period 2019-2020. godine.

U drugom dijelu sjednice, između ostalog, planirano je razmatranje Prijedloga Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dostavljanje ponuda za osnivanje prava građenja radi izgradnje objekta i uspostave specijalističke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskulanog sistema u Zenici sa tekstom javnog poziva.(Š.B.)