Sjednica Gradskog vijeća Zenica: Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci 2021.

Nakon ljetne pauze gradski vijećnici vratili su se u vijećničke klupe. Na današnjem dnevnom redu vijećnici su raspravljali o 12 tačaka dnevnog reda koji je dopunjen sa još dvije tačke.

Na inicijativu vijećnika Almira Babajića vijećnici bi trebali razmatrati inicijativu o subvencioniranju djece koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica a borave u Javnoj ustanovi Predškolski odgoj i obrazovanje, kao i o inicijativama vijećnika Malika Ejubovića o dodjeli novčanih nagrada našim olimpijcima i o pokretanju procedure o reviziji diploma u javnim ustanovama. Nakon kratke rasprave izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za prvih šest mjeseci je usvojen.

„U ovom periodu ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 27.302.000 KM što predstavlja 87 posto idealnog plana za 19 posto i više je od ostvarenja u istom periodu 2020.godine. Za isti period ostvareni su rashodi u iznosu od 20.965.000 KM što predstavlja 68 posto idealnog plana, a isti su za devet posto veći od izvršenja za isti period 2020.godine. Grad Zenica je za izvještajni period ostvario tekući suficit u iznosu od 2.960.000. Uspjeli smo u ovom izvještajnom periodu biti likvidni i izmiriti kako zakonske tako i ugovorene obaveze, i kao što vidite, i pored toga ostvarili i tekući suficit“, prokomentarisala je Fatima Vojvodić, pomoćnica Gradonačelnika za finansije. Najviše pažnje vijećnika izazvala je tačka o razmatranju stanja i daljeg rada Javne ustanove Apoteke „ Zdravlje“ Zenica. Nakon dugogodišnjih problema i gomilanja dugova koji iznose 4,5 miliona, a sa kamatama sedam miliona KM, ovo preduzeće je već nekoliko puta na repertoaru Gradskog vijeća.

Nakon višesatne rasprave o tome kako pomoći ovom preduzeću Gradsko vijeće donijelo je nekoliko zaključaka i to: zahtjev za razmatranje stanja u ovom preduzeću kao i to da se zadužuje Upravni odbor i menadžment preduzeća, uključujući i eksperte imenovane od Gradske uprave, da donesu odluke o sanaciji preduzeća i prijedlogu pomoći, te organizacijskoj transformaciji. Rok je 30 dana. Vijećnici su nakon pauze raspravljali između ostalog i o Prijedlogu odluke o raspisivanju izbora za savjete mjesnih zajednica, zatim Nacrtu Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Trg Alije Izetbegovića”, kao i Nacrtu Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Kamberovića ravan i padina”. Vijećnici će se izjašnjavati i o Izvještaju o radu Gradske uprave i Gradonačelnika za 2020. godinu, Nacrtu Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Crkvice”, te Prijedlogu Rješenja o imenovanju zamjenika Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zenica.(B.D.)