Utvrđen zakon o rudarstvu u FBiH: Rudno bogatstvo pod posebnom zaštitom

Vlada FBiH je utvrdila i u redovnu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o rudarstvu FBiH. Ovaj zakon uređuje pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, način i uslove njihovog upravljanja, zaštitu, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehničku dokumentaciju i projektovanje. Također uređuje rudarska mjerenja i planove, inspekcijski nadzor, zaštitu i uređenje prostora, kaznene odredbe i druga pitanja vezana uz upravljanje mineralnim sirovinama i izvođenje rudarskih radova na teritoriji FBiH.

Rudno bogatstvo je definisano kao dobro od općeg interesa i pod posebnom je zaštitom.

Ustavom FBiH utvrđena je zajednička nadležnost Federacije i kantona za oblast korištenja prirodnih bogatstava i kako ova nadležnost može biti ostvarivana. Stoga je i prema ovom zakonu, upravljanje mineralnim sirovinama u podijeljenoj nadležnosti između FBiH i kantona, te u okviru svojih nadležnosti planiraju i nadziru eksploataciju mineralnih sirovina uz osiguranje njihovog racionalnog iskorištenja u skladu s propisima o sigurnosti rudarskih objekata i zaposlenih i o zaštiti okoliša i prirodnih vrijednosti.

Rudarska djelatnost, u smislu ovog zakona, obuhvata rudarske istražne radove, eksploataciju mineralnih sirovina, gradnju, montažu, demontažu, instaliranje i održavanje u rudarstvu, kao i izradu i reviziju tehničke dokumentacije za tu djelatnost, te sanaciju, tehničku i biološku rekultivaciju zemljišta oštećenog rudarskim radovima

Pravo na eksploataciju mineralnih sirovina domaća ili strana pravna osoba stiče na osnovu dozvole za eksploataciju i na osnovu dozvola u skladu sa ovim zakonom. To pravo može btiti preneseno na drugu pravnu osobu uz saglasnost nadležnog organa i ugovor privrednih društava o prenosu.

Privredno društvo mora osigurati izvođenje rudarskih radova u skladu sa okolinskom dozvolom, vodnim aktima i urbanističkom saglasnošću tako da ti radovi ne prelaze dozvoljena oštećenja okolice. Za vrijeme rudarskih radova mora etapno, a najkasnije po njihovom završetku, izvršiti konačnu sanaciju zemljišta, tehničku i biološku  rekultivaciju degradiranih površina. Ako to ne uradi, privredno društvo ne može dobiti odobrenje za eksploataciju na novom eksploatacionom polju.

Vlada FBiH i kantonalne vlade će, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti strategiju upravljanja mineralnim sirovinama, svako iz svoje nadležnosti.

Kako je obrazloženo, važeći Zakon o rudarstvu Federacije BiH je u praktičnoj primjeni oko deset godina. Nakon njegovog donošenja, u FBiH su doneseni i izmijenjeni brojni zakoni u drugim oblastima, što zahtijeva međusobnu harmonizaciju.

Nakon provedenih konsultacija i mišljenja Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, te cijeneći i prijedloge pojedinih kantona, donesena je odluka da se umjesto izmjena i dopuna postojećeg, pristupi izradi novog teksta Zakona o rudarstvu FBiH

U skladu s Pravilima i postupcima za  izradu zakona i drugih propisa FBiH, u postupku pripreme Prednacrta zakona, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije provelo je široke konsultacije i Prednacrt dostavilo na adrese Elektroprivrede BiH, rudnika, rudarskih sindikata i stručnih institucija iz oblasti rudarstva, Privredne komore FBiH, te vladama svih deset kantona u FBiH.

U vremenu određenom za konsultacije, Prednacrt zakona o rudarstvu FBiH bio je objavljen i na službenoj stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

akta.ba