Implementacija projekta Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Zenica

FOTO: zenica.ba

Na lokaciji planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Zenica su u toku geološki istražni radovi koji su dio aktivnosti na Projektu prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda grada Zenice. Izvođač radova je firma GEOAVAS d.o.o. Sarajevo koja je odabrana kao najpovoljniji ponuđač za ovu vrstu radova. Rok za izvođenje predmetnih radova je 50 dana.

Predviđeno je da se uradi ukupno 7 geoloških raskopa dubine od 3 do 5 m, pri čemu su uzeti uzorci tla i isti su uskladišteni, a nakon toga da se izvedu i geološke bušotine u tlu, ukupno 9 bušotina pojedinačne dubine do 15 m.

Nakon provedenih terenskih istraživanja ovlaštena laboratorija će na osnovu uzetih uzoraka izvršiti ispitivanja tla i pripremiti geološki elaborat o rezultatima ispitivanja i preporukama za gradnju planiranog postrojenja za tretman otpadnih voda grada Zenice, sve u skladu sa zakonskim propisima iz ove oblasti.

Potrebno je napomenuti da osim 9 istražnih bušotina na lokaciji planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Izvođač u sklopu ovog ugovora ima obavezu da uradi 2 geološke bušotine na lokaciji 2 planirane prepumpne stanice na glavnom kolektoru sistema za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda grada Zenica, koji će se graditi na potezu Blatuša – Banlozi.

Objavljen predkvalifikacioni tender za izvođača radova na Postrojenju za prečišćavanje  otpadnih voda

Dana, 13.09.2021 godine objavljen je predkvalifikacioni tender za izbor izvođača radova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda u Banlozima. Predkvalifikacioni tender podrazumijeva postupak odabira kompanija koje zadovoljavaju kriterije KfW banke za učešće u tenderu kako bi se formirala lista budućih ponuđača koji imaju pravo učešća na tenderu. Za izgradnju postrojenja je od strane KfW banke predviđeno da se radovi izvode po Žutom Fidic-u, odnosno po sistemu „ključ u ruke“.