“Projekt mentalnog zdravlja u BiH“: Trening govorništva u okviru antistigma programa“

Korisnice usluga Centra za mentalnu rehabilitaciju od 2018. godine učestvuju u programu „Trening govorništva u okviru antistigma programa“.

Trening se izvodio po modelu osmišljenom od strane Kanadske komisije za mentalno zdravlje i ublažavanje stigme koja prati mentalne bolesti. Mnogi korisnici stigmu opisuju kao nešto što ih ograničava i onemogućava normalan život nego sama bolest, pa stigmu opisuju kao jednu od najvećih prepreka sa kojom se većina njih susreće kada im je potrebna pomoć.

U sklopu „Projekta mentalnog zdravlja u BiH“ od 23-24. jula 2021. godine, u Doboju je održana supervizijska radionica govornika, koja je imala za cilj osnaživanje korisnika usluga mentalnog zdravlja kroz proces destigmatizacije, inkluzije i oporavka.

Korisnici su pisali svoju priču, kako je tekao njihov tok bolesti od početka, toka liječenja i faze oporavka tj.uspješno držanje mentalne bolesti pod kontrolom. Kroz interaktivni pristup, korisnici su mogli ispričati svoju priču pred drugim korisnicima, te u direktnom kontaktu  komunicirali i davali pozitivne primjere liječenja i izazove sa kojima su se susretali tokom tog procesa.

Ovaj trening je za naše korisnike bio terapijski  i od velike koristi, jer je bilo neophodno skupiti hrabrost da se napiše sopstvena priča i da se o njoj javno govori. Govornici u antistigma programu takvo iskustvo dožive kao nagradu, kao osnaživanje, što u krajnjoj instanci predstavlja put ili dio procesa ličnog oporavka.

 

dzz.ba