U toku izrada Urbanističkog plana Grada i sedam regulacionih planova

Foto: Semir H.

S ciljem informisanja građana Zenice, Služba za urbanizam obavještava da u svojstvu nosioca pripreme, trenutno radi na izradi Urbanističkog plana Grada Zenica (Nosilac izrade: Kantonalni zavod za urbanizam) i izradi nekoliko detaljnih planskih dokumenata čiji nosilac izrade je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica.

„Javnosti je poznato da je Urbanistički plan Zenice na snazi 38 godina, te da je s obzirom na dužinu primjene, u pojedinim segmentima zastario, prevaziđen, te onemogućava razvoj grada ali i ostvarivanje individualnih prava vlasnika i posjednika nekretnina. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Grada Zenica posljednji put je donesena 2016. godine ali se nažalost ništa nije uradilo od tada. U januaru 2021. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku kojom je izvršilo izmjene i dopune Odluke iz 2016. godine. Trenutno se provode aktivnosti na izradi osnovne koncepcije, a prema Programu rada Gradskog vijeća, prijedlog navedenog planskog dokumenta bi trebao biti dostavljen Gradskom vijeću u decembru 2021. godine“, kaže Bojana Primorac, pomoćnica gradonačelnika za urbanizam.

Među više detaljnih planskih dokumenata čiji je nosilac izrade Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica, trenutno su u pripremi regulacioni planovi “Crkvice“, „Kamberovića ravan i padina“, „Trg Alije Izetbegovića“, „Centar I“ i regulacioni plan „Poslovno rekreativno turistička zona Zenica-jug“. U izradi je izmjena i dopuna regulacionog plana „Centar Nemila“ i „Mokušnice“.