Treća faza uređenja obala i korita vodotoka II kategorije na području Zenice

U cilju osiguranja nesmetanog protoka, te sprečavanja eventualnih šteta, potpisan je Okvirni sporazum o sukcesivnom uređenju obala i korita vodotoka II kategorije na području grada Zenica i to sa privrednim društvom “Almy“ d.o.o. Zenica u ukupnoj vrijednosti 138.009,60 KM i na period od 12 mjeseci.

Radovi izvedeni u trećoj fazi realizacije ugovora započeli su 14.12.2020. godine, za koje je utrošeno  20.695,24 KM, podrazumjevali su čišćenje i sanaciju obala i korita vodotoka i to na sljedećim lokacijama:

–       Čišćenje rijeke Kočeve na lokacijama ispod mostova na GGM-u i u naselju Vardište,

–       Čišćenje Bistričke rijeke (put za Ljubetovo, lokacija ušća u rijeku Bosnu ),

–       Čišćenje Babine i Seočke rijeke na četiri lokacije,

–       Čišćenje Starinske rijeke na dvije lokacije.

Također, usljed obilnih padavina od 29.12 do 31.12.2020.godine došlo je do pogoršanja hidroloških uslova koji su uticali na proticane profile, ugrožavale saobraćajnice, mostove i pojedine posjede koji još su devastirani još u poplavama 2014. godine. Usljed toga, na pojedinim mjestima stanja ugrožavanja navedenih objekata samo su obnovila i dodatno devastirala same objekte. S ciljem postizanja sigurnijeg i stabilnijeg  stanju,  povećanja protočnosti i kapaciteta korita utrošena su sredstva u iznosu od 9.041,47 KM, a izvedeni su interventni radovi na sljedečim lokacijama:

–       Orahovička rijeka, kod Društvenog doma Orahovica i kod drugog mosta od Nemile,

–       Đulin potok u Nemili,

–       Lokacija uz regionalni put R-473 (Nemila- Bistričak) i dalje ispod podvožnjaka,

–       lokacija iznad mosta u naselju Topčić polje,

–       naselje Stara Nemila,

–       potok u ul. Envera Čerkeza- Tetovo i

–       korito kod ambulante u Seocu.