Ističe rok za otpis zateznih kamata 31. decembra

Iz Porezne uprave Federacije BiH podsjećaju porezne obveznike da je ostalo još 19 dana tokom kojih mogu iskoristiti mogućnost otpisa zateznih kamata na javne prihode u iznosu od 0,04 posto dnevno ili 14,6 posto godišnje.

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine.

S obzirom da ističe ovaj rok, iz Porezne uprave pozivaju porezne obveznike da uplate glavni dug i na taj način ostvare pravo na otpis kamata koje se na njega obračunavaju. (V. J.)