Ovo je tekst izmjena Zakona o radu FBiH: Ako poslodavcu opadnu prihodi može radniku smanjiti plaću

“Ukoliko je kod poslodavca usljed proglašenog vanrednog stanja ili nesreće došlo do pada prihoda od najmanje 20 posto u odnosu na isti period u protekloj godini, poslodavac može svojom odlukom izvršiti umanjenje plaće radnicima. Plaća umanjena u smislu navedenog ne može biti niža od najniže plaće u Federaciji BiH”, predviđa novi tekst Zakona o radu FBiH.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH također predviđa da se puno i nepuno radno vrijeme može preraspodijeliti.

“Radnicima kojima je radno vrijeme skraćeno može se izvršiti umanjenje plaće srazmjerno broju radnih sati za koje je radno vrijeme skraćeno, s tim da se plaća može smanjiti najviše do iznosa od 35 posto od ugovorene plaće radnika i poslodavca, a koja ne može biti niža od najniže plaće u Federaciji BiH”, stoji u Nacrtu zakona izmjena i dopuna Zakona o radu.

Navodi se također da za vrijeme proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji BiH, poslodavac može na osnovu zahtjeva radnika ili svojom odlukom utvrditi radniku plaćeno odsustvo u trajanju najduže do 30 radnih dana u toku jedne kalendarske godine.

“Kriterije za ostvarivanje prava na plaćeno odsustvo za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji utvrdit će poslodavac pravilnikom o radu ili općim aktom, uz prethodne konsultacije sa sindikatom, odnosno vijećem zaposlenika, imajući u vidu zaštitu sigurnosti i zdravlja radnika na radu, odnosno opravdane razloge radnika”, navodi se u novom tekstu izmjena i dopuna Zakona o radu.

U tekstu nacrta predviđa se također da poslodavac na osnovu zahtjeva radnika, za vrijeme proglašenog stanja nesreće ili vanrednog stanja u FBiH, može odobriti neplaćeno odsustvo u trajanju najduže do 30 dana.

Predviđa se također da se važeći kolektivni ugovori usklade s odredbama ovog zakona i to 45 dana nakon stupanja zakona na snagu.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH upućen je u parlamentarnu proceduru.