Privremeni moratorijum na obaveze sportskih kolektiva prema Poreznoj upravi

Vlada Federacije BiH /FBiH/ zadužila je Poreznu upravu FBiH da sportskim kolektivima i poslovnim subjektima, koji nisu obuhvaćeni Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa korona, odobri neplaćanje sporazumnih rata, odgođenog poreznog duga i tekućih obaveza u periodu do isteka 30 dana od dana prestanka stanja nesreće.

Riječ je o sportskim kolektivima i poslovnim subjektima koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom, a s Poreznom upravom imaju zaključene sporazume o plaćanju dugova javnih prihoda na rate ili o odgođenom plaćanju, saopšteno je iz federalne Vlade.

Ova uprava dužna je i da sportskim kolektivima i drugim subjektima koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom, a u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose, obezbijedi prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate u periodu trajanja stanja nesreće i 30 dana od dana nakon njegovog prestanka.

Na hitnoj telefonskoj sjednici Vlade, Porezna uprava zadužena je da za isti period, obezbijedi prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate za ugovore o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima, zaključene u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima.

Federalna vlada je Poreznu upravu zadužila i da, preko svojih kantonalnih ispostava, obezbijedi izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uslova za dobijanje takmičarskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih asocijacija, navodi se u saopštenju.