Objavljeni javni pozivi za pomoć u liječenju i sufinansiranju sahrana i dženaza branilačkoj populaciji

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata objavilo je javne pozive za sufinansiranje troškova liječenja i troškova dženaza/sahrana pripadnika branilačke populacije.

Objavljeni su i obrasci za demobilisane borce koji ove godine apliciraju po osnovu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Potrebno je da svi koji budu aplicirali obrate posebnu pažnju na obrasce putem kojih apliciraju, na uslove koji su propisani, a jednako mogu aplicirati i branioci koji žive na području Republike Srpske.

Usvajanjem Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, svi demobilisani borci pomoć u liječenju oboljenja s Liste oboljenja, moći će ostvariti putem posebnog obrasca koji je dostupan na web stranici ovog ministarstva, a ne putem javnog poziva.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova po ovom zakonu ostvaruje isključivo demobilisani borac i to za vlastito ili liječenje članova uže porodice. Članovima uže porodice smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu s demobilisanim borcem do navršene 25. godine života.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja podnosi demobilisani borac za sebe lično ili za užeg člana porodice, a podnosiocu zahtjeva sredstva se mogu odobriti jednom u toku kalendarske godine.

Pravo na apliciranje za jednokratnu pomoć u liječenju imaju članovi uže porodice poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.

Zahtjev za ostvarivanje prava za troškove dženaze/sahrane demobilisanog borca može podnijeti član njegove uže porodice s kojim je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u roku od jedne godine od dana smrti.

Članom uže porodice smatraju se roditelji, bračni partner i djeca koja su živjela u zajedničkom domaćinstvu s demobilisanim borcem do navršene 25 godine života. Zahtjev može podnijeti samo jedan član porodice, a ovo pravo ne mogu ostvariti ukoliko je ostvareno po istom osnovu od kantonalnog ministarstva, nekog drugog državnog organa ili ustanove i kod poslodavca kod kojeg su zaposleni.

Pravo na jednokratnu pomoć za sufinansiranje troškova dženaza/sahrana imaju ratni vojni invalidi, članovi uže porodice šehida i poginulih branilaca, dobitnici priznanja i odlikovanja, demobilisani borci za slučaj smrti užeg člana porodice, članovi uže porodice za umrle članove uže porodice ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca.

Na obrascima koji su dostupni putem službene web stranice Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ( www,fmbi.gov.ba ) navedeni su i dokumenti potrebni za prijavu.

Za ove namjene je u Budžetu Vlade FBiH obezbijeđeno 1.500.000 KM za pomoć u liječenju branilaca i 400.000 KM za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana/dženaza, saopćeno je iz ovog ministarstva.