Kompanija Almy: Konkurs za posao, rukovaoci građevinskim mašinama

U skladu sa potrebama, zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti, kompanija Almy d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos:

Rukovaoci građevinskim mašinama 1. Rukovaoc građevinskim mašinama-bager/rovokopač (1 izvršilac) 2. Rukovaoc građevinskim mašinama-skip/kombinirka (1 izvršilac).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: ● da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost (nakon izbora kandidata) ● da mu kod ranijeg poslodavca nije prestao radni odnos zbog disciplinske mjere ● da ima položen vozački ispit minimalno „B“ kategorije.

OBAVEZNI USLOVI: Za poziciju (1): iskustvo kao rukovaoc građevinskim mašinama-bager minimalno jedna godina. Za poziciju (2): iskustvo kao rukovaoc građevinskim mašinama skip/kombinirka minimalno jedna godina.

Pored navedenog, poželjno je da kandidat ispunjava i dodatne uslove: ● samostalnost i odgovornost u radu ● komunikativnost, proaktivnost, spremnost na timski rad ● odgovorno postupanje sa opremom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od prvog javnog objavljivanja. Prijave dostaviti preporučenom poštom ili neposredno na protokol, na adresu Almy d.o.o Zenica, Vrandučka bb, poslovna zona Pečuj, sa naznakom: „Prijava na Konkurs za prijem u radni odnos-rukovaoci građevinskim mašinama“.