Nove sankcije BiH zbog električne energije

Bosna i Hercegovina nije u dovoljnoj mjeri ispunila svoje obaveze iz Sporazuma o Energetskoj zajednici, a priprema se još jedan u nizu postupaka protiv nje zbog neizvršavanja obaveza, proističe iz najnovijeg objavljenog godišnjeg izvještaja o implementaciji mjera te organizacije.

Što se tiče sektora električne energije, naglasili su da je ispunjeno 55 odsto obaveza, međutim u sektoru gasa i nafte nije ispunjeno gotovo ništa. Što se tiče gasa, implementirano je tek 13 odsto mjera, a u sektoru nafte nije implementirana nijedna. U naftnom sektoru postoje četiri obaveze, koje se odnose na držanje obaveznih zaliha nafte, pristup i upotreba naftnih resursa u hitnim situacijama, izvještavanje o stvaranju zaliha nafte na mjesečnom nivou i protokoli u opasnim situacijama.

Najbolji smo u oblasti energetske statistike, gdje je ispunjeno 73 odsto mjera i to je jedina oblast u kojoj je Energetska zajednica (EZ) dala visoku ocjenu BiH.

I u oblasti energetske efikasnosti BiH je relativno dobro ocijenjena, sa 56 odsto ispunjenih mjera. Prolazna ocjena dobijena je i u upotrebi obnovljivih izvora energije, gdje je istaknuto da je BiH implementirala 52 odsto ukupnih ugovorenih obaveza.

Zanimljivo je da EZ priprema novi predmet protiv BiH u oblasti električne energije jer, kako su istakli, ni u jednom entitetu još nije odvojena distribucija električne energije od proizvodnje i ponude.

“Odvajanje distributivnih sistema je djelimično primijenjeno u zakonima u FBiH, ali nije implementirano. Program rekonstruisanja koji je pripremila Vlada FBiH u julu ove godine još nije odobren. U RS Nacrt zakona o električnoj energiji predviđa odvajanje, ali nisu postavljeni rokovi. Čeka se na usvajanje ovog zakona”, naglašeno je. Iako je, kako su naglasili, tržište električnom energijom formalno liberalizovano, u praksi i dalje dominiraju isti monopolisti kao i u ranijem periodu, a i dalje nema naznaka da će se započeti s energetskom berzom u regionu.

Što se tiče gasnog sektora, i dalje nema odvajanja operatera od distributera, slobodnog pristupa mrežama, uspostavljenog jedinstvenog veleprodajnog tržišta, maloprodajnog tržišta, niti međupovezanosti.

“BiH je i dalje daleko od usvajanja zakona o gasu na državnom nivou, kojim bi se regulisalo gasno tržište i primijenila evropska pravna stečevina. Zbog toga je zemlja predmet nekoliko postupaka koji se u tom kontekstu vode, kao i sankcije koje je usvojio Savjet ministara (EZ-a) 2015. godine”, naglašeno je.

U oblasti energetske regulative, s ispunjenih 36 odsto BiH zaostaje za svim zemljama regiona, a i u ostalim oblastima se nalazi među zemljama s najmanje implementiranih mjera.

Još jedna od oblasti u kojima nije implementirana nijedna mjera odnosi se na oblast učešća obnovljivih izvora u transportu.

“Članovi 17-21 Direktive 2009/28/EC, koji se odnose na održivost kriterijuma za biogoriva i biotečnosti, i dalje nisu implementirani. Trenutni udio obnovljivih izvora energije je ispod jedan odsto i daleko je ispod onoga što je predviđeno Nacionalnim programom za obnovljive izvore energije”, naglašeno je.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kaže da nije iznenađen najavama da su moguće nove mjere protiv BiH.

“Spori smo i ne izvršavamo svoje obaveze prilagođavanja EU standardima u mnogim oblastima. U ovom slučaju riječ je o oblasti električne energije. Ova obaveza nije od juče i može se očekivati da nadležna tijela, prije svega Energetska zajednica, reaguju”, zaključio je Šarović.
Izvor: Nezavisne novine