Grad Zenica podržao rad Udruženja civilnih žrtava rata

Grad Zenica putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, Službe za privredu i upravljanje razvojem i Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove raspisao je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama sa područja Grada Zenica za predaju prijedloga projekata u sklopu raspodjele budžetskih sredstava za 2019. godinu, u okviru kojeg je “Udruženje civilnih žrtava rata Grada Zenice” za predaju svog projekta dobilo sredstva u iznosu od 5.000,00 KM.

Projekat koji je Gradska uprava finansirala podrazumijeva program poljoprivredne podrške za osobe sa trajnim invaliditetom (civilne žrtve rata) od 20 do 100 % invalidnosti a koji su nastanjeni u ruralnim područjima Grada Zenica. Projektom je planirana nabavka pet motokultivatora i prateće opreme koji će finansirati Udruženje civilnih žrtava rata Grada Zenice dok je kupovinu plastenika finansirao Grad Zenica.

Projekat koji je podržala Gradska uprava nosi naziv “Poboljšavanje životnih uslova osoba sa invadilitetom i omogućavanje pristupa resursima za rad u poljoprivredi na ruralnim područjima Grada Zenice”.

Također podrazumijeva niz aktivnosti usmjerenih na poboljšanje socijalnih prilika civilnih žrtava rata koji nemaju pristup resursima za lakšu obradu poljoprivrednog zemljišta kojeg posjeduju a koji će uveliko doprinijeti ekonomskom osnaživanju, i koji će biti vođen od strane stručnog saradnika/agronoma koji je angažovan od strane Udruženja civilnih žrtava rata Grada Zenice, uz saradnju sa koordinatorom projekta i dodatnim volonterima Udruženja.

Ovim projektom se dugoročno postiže ekonomski učinak jer osobe sa invaliditetom ostaju u vlastitoj obitelji i postaju ravnopravni sudionici koji doprinose zajednici. Na način znatno se smanjuju troškovi socijalnih usluga. Osnovni ciljevi su: samozapošljavanje osoba sa invaliditetom u ruralnim područjima Grada Zenice, podrška za dugoročnu održivost kroz stručnu edukaciju, konsultacije i plasman proizvoda i poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica.