Pripadnici Specijalne policijske jedinice Uprave policije MUP-a ZDK na obuci u kasarni Rajlovac

Dana 18.09.2019. godine, u kasarni u Rajlovcu, od strane instruktora 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a u skladu sa odobrenjem Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, održana je jednodnevna teorijska i praktična obuka za pripadnike Specijalne policijske jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Ova obuka predstavlja svojevrsan nastavak saradnje koja je obilježila protekli period, kada je započeta ova vrsta obuke ali je zbog tehničkih i vremenskih uslova dosad realizovan samo teoretski dio obuke, dok se u ovom dijelu obuke pristupilo sprovođenju praktičnih vježbi koje su izvedene u realnim uslovima.
Imajući u vidu činjenicu da se pripadnici navedene specijalne policijske jedinice veoma često angažuju u akcijama pružanja pomoći ugroženim građanima prilikom elementarnih i drugih nepogoda, te u slučajevima spašavanja i izvlačenja unesrećenih i povrijeđenih sa nepristupačnih i opasnih lokacija, kada se prilikom spašavanja života mora brinuti i o zaštiti i sigurnosti pripadnika policijskih timova, nametnula se potreba planiranja i izvođenja specijalističke obuke, koja bi uključivala obuku ukrcavanja i iskrcavanja iz helikoptera, te obuku spuštanja iz helikoptera pomoću užeta, a sve naravno sa ciljem unapređenja vještina i obučenosti pripadnika ove jedinice, koji već raspolažu velikim znanjem i iskustvom u ovoj oblasti i koji su prošli sve faze alpinističke obuke.

U skladu sa standardima i pravilima ove veoma zahtjevne obuke koju su izvodili instruktori 2. helikopterskog skvadrona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, prilikom obučavanja pripadnika policije akcenat je bio stavljen na uvježbavanje procedura ulaska i izlaska iz helikoptera i brzo uže (rappel tehnika), sigurnosnih procedura, davanja vizuelnih signala i navođenja na slijetanje, desantiranje i rappelling. Tokom obuke, predavači su kroz interaktivan rad sa učesnicima obradili navedene teme, nakon čega su polaznici obuke obavili praktični dio vježbe u krugu kasarne u Rajlovcu. Svim instruktorima i učesnicima je čestitano na veoma uspješno provedenoj obuci i izvedenim vježbama.