Javni poziv za učešće u programu radne snage u metaloprerađivačkom sektoru

Grad Zenica raspisuje Javni poziv u okviru realizacije projekta ”Dijaspora za razvoj”.

Projektom je predviđen transfer znanja i tehnologija u specijalističkim metalskim zanimanjima u saradnji sa dijasporom, što za krajnji rezultat treba da ima povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba na lokalnom tržištu rada i povećanje stope zaposlenosti mlade populacije ljudi.

Predstavnici dijaspore ćeučestvovati direktno u kreiranju programa stručne edukacije za metalska zanimanja i njegovom sprovođenju u okviru privatnog preduzećaFuel Boss d.o.o. Zenica.

Program podrazumjeva:

  • Sticanje znanja i vještina kroz stručnu obuku za obavljanje složenijih poslova koji su srodni osnovnom zanimanju preduzećaFuel Boss d.o.o. Zenica;
  • Programomstručne obuke obuhvaćeno je zanimanje zavarivača i bravara/cjevara, odnosno zanimanja i tehnologije čiji su nastavni planovi i programi usklađeni sa standardima EU iz ove oblasti;
  • Program obuke će biti podijeljen u dva kreirana programa profesionalnog usavršavanja;
  • Program obuke će biti organiziran u 4 ciklusa, po 2 mjeseca (ukupno 160 sati);
  • Završni ispit će biti organizovan nakon svake pojedinačne obuke, poslije čega će učesnicima biti izdata Potvrda o realizovanoj obuci.

Pravo učešća imaju:
Osobe sa završenom srednjom stručnom spremom;
Osobe koja imaju prebivalište na području Grada Zenica.

Kriterij pri odabiru kandidata za osobe:
Koje se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona- Biro rada Zenica;
Koje imaju diplomu srednje stručne spreme (III stepen) iz oblasti metaloprerade.

Planirana sredstva za realizaciju kreiranja i implementiranja programa stručnog usavršavanja zainteresiranih osoba za specijalizirane poslove u oblasti metaloprerađivačke industrije su obezbijeđena kroz fond projekta ”Dijaspora za razvoj” i istim će biti obuhvaćeno 40 osoba (nezaposlenih i zaposlenih) od kojih će 15 dobiti novo zaposlenje u okviru preduzeća Fuel Boss d.o.o. Zenica, nakon provedenog programa obuke.

Osobe koje žele učestvovati u ovom programu dužne su:

Podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu (aplikacija se može preuzetina web stranici Grada Zenica, zenica.ba i u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica, Trg BiH 6, 72 000 Zenica);
Uz aplikaciju priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte iliCIPS prijavu boravkana području Grada Zenica, ne stariju od 6 mjeseci;
Original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenoj srednjoj stručnoj spremi;
Za nezaposlene osobe – potvrdu da se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona – Biro rada Zenica;