Traži se rješenje i za demobilisane borce mlađe od 57 godina

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević održao je sastanak s kantonalnim ministrima, direktorima uprava, članovima Radne grupe Vlade FBiH za donošenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i predsjednicima koordinacija boračkih organizacija Armije RBiH i HVO-a.

Razmatrana je realizacija Zakona, s naglaskom, na donošenje adekvatnog rješenja za branioce mlađe od 57 godina , koji nisu ostvarili prava po ovom zakonu.

Učesnici sastanka smatraju da je potrebno naći adekvatno rješenje i za ovu kategoriju, a zaključeno je i da kantonalne vlade pokrenu inicijative prema kantonalnim zavodima za zapošljavanje kako bi programi zapošljavanja za 2020. godinu posebno obuhvatili demobilizirane branioce mlađi od 57 godina, a koji su radno sposobni, te da se za te namjene obezbijede posebna sredstva u zavodima.

Kantonima je predloženo da izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja propišu uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu na isti način kako je to predviđeno Zakonom o pravima demobiliziranih branioca i članova njihovih porodica, i to za demobilizirane branioce mlađe od 57 godina.
Prioritet trebaju biti pripadnici ove kategorije oboljeli od teških bolesti, verifikovanih kod Federalnog ministarstva zdravstva, kao i demobilizirani branioci oboljeli od PTSP-a. Predloženo je i da kantoni predvide sredstva za ove namjene u budžetima za narednu godinu.

Od sljedeće sedmice kreću pojedinačne posjete svim kantonima, shodno ranijem zaključku Radne grupe. Sastancima u kantonima bi trebali prisustvovati predstavnici izvršne i zakonodavne kantonalne vlasti, te boračkih organizacija, udruženja i udruga iz tih kantona, a na sastancima će biti razmatrana konkretna rješenja i dinamika realizacije predloženih zaključaka.

Zaključeno je i da kantonalna ministarstva za boračka pitanja u narednom periodu intenziviraju unošenje podataka u jedinstveni registar branilaca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Ministar Bukvarević je naglasio da bi na ovaj način trebali biti zbrinuti svi demoblizirani branioci bez obzira na godine. On je podsjetio da je do kraja augusta oko 13.000 demobiliziranih branioca u općinskim službama boračko-invalidske zaštite predalo zahtjev za ostvarivanje prava na egzistenicjalnu naknadu po osnovu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Predviđena brojka od oko 20.000 demobiliziranih branilaca koji bi mogli ostvariti prava po ovom zakonu, prema sadašnjim procjenama, ne bi trebala biti premašena do kraja 2019. godine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.