Reakcija Gradske uprave Zenica na pojašnjenje ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahije Kozlića

U cilju kvalitetnog i objektivnog informisanja građana Zenice, prosvjetnih radnika pogođenih aktuelnom problematikom ovjere dokumentacije i cjelokupne javnosti, a u vezi pojašnjenja ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport g. Spahije Kozlića objavljenog u medijima 2. avgusta, Grad Zenica ističe sljedeće: 

U potpunosti odbacujemo pojašnjenje resornog ministra da je za novonastalu situaciju u vezi sa pripremom i ovjerom dokumentacije za prijavu na konkurs za prijem u radni odnos prosvjetnih radnika sa područja grada Zenice, odgovorna Gradska uprava.

Tačno je da su administrativne takse u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, kao i da odluku o radnjama za koje se plaća taksa i njihovoj visini, donosi Gradsko vijeće. Važećom Odlukom o gradskim administrativnim taksama, koja je usvojena na 33. sjednici Gradskog vijeća utvrđene su kategorije pravnih i fizičkih lica koje su oslobođene od plaćanja taksi. Shodno članu 13. tačka 13. Odluke, od plaćanja taksi oslobođeni su spisi i radnje u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

Djelimično je tačna konstatacija ministra Kozlića da su prosvjetni radnici u Zenici, po prvi put morali plaćati ovjeru dokumentacije. Međutim, želimo naglasiti da se to odnosi isključivo na prosvjetne radnike koji imaju zasnovan radni odnos do 15. avgusta. Od plaćanja taksi i ove godine oslobođeni su prosvjetni radnici koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Radi upoznavanja javnosti o dosadašnjoj praksi ovjere dokumentacije prosvjetnih radnika koji se pripremaju za prijavu na javni konkurs, napominjemo da je na isti način ovakva pravna situacija bila normirana i Odlukom o općinskim administrativnim taksama iz 2004. godine kada je Vijeće općine Zenica, na prijedlog Komisije za propise, na 43. sjednici održanoj 19.07.2012. godine donijelo autentično tumačenje odredbe člana 13. tačka 13. Odluke u kojem je navedeno da su plaćanja općinske administrativne takse oslobođena sva lica koja se prijavljuju na konkurs za zaposlenje, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili su u radnom odnosu na određeno vrijeme.

Kako u konkretnom slučaju ne postoji autentično tumačenje odredbe člana 13. tačka 13. Odluke o gradskim administrativnim taksama, Gradska uprava je u obavezi da primjenjuje Odluku koja je na pravnoj snazi i koju je usvojilo Gradsko vijeće Zenice.

Cijenimo krajnje nekorektnim iznošenje neistinitih navoda od strane ministra Kozlića da se Grad Zenica nije obraćao Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK povodom rješavanja ovog pitanja. Naime, dana 30.11.2017. godine, ovom ministarstvu proslijeđena je inicijativa kojom se traži izmjena dijela teksta konkursa za prijem prosvjetnih radnika s prijedlogom da se u tekstu konkursa navede da kandidati mogu dostaviti dokumentaciju u neovjerenoj kopiji, a da ovjerene kopije ili originale dokumentacije dostavljaju prije zaključivanja ugovora o radu.

U odgovoru broj: 10-38-16653-1/17 od 13.12.2017. godine koji je resorno ministarstvo dostavilo Gradu Zenica navedeno je kako je zbog pojave manipulacija  u vezi sa dokumentacijom, zauzeto konačno stajalište strana potpisnica Kriterija da se na konkurse dostavlja samo originalna dokumentacija ili ovjerene kopije iste. Također, u navedenom odgovoru je predloženo da Gradsko vijeće Zenice razmotri mogućnost da se prosvjetnim radnicima omogući besplatna ovjera dokumentacije i to tokom cijele godine kako bi se izbjegle gužve na šalterima Gradske uprave.

Poznata je i praksa drugih kantona, prije svega Sarajeva i Tuzle, koji prihvataju prijem neovjerene dokumentacije u postupku prijave na javni konkurs za prijem u radni odnos.

S ciljem iznalaženja adekvatnog rješenja i olakšanja prosvjetnim radnicima u Zenici, gradonačelnik Fuad Kasumović primio je jučer nezadovoljne prosvjetne radnike, s kojima je u Velikoj sali Grada Zenica razgovarao o mogućem izlasku iz ove situacije. Kao najbrže i najprihvatljivije rješenje, predloženo je prihvatanje pozitivne prakse gradova Sarajeva i Tuzle, te donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 13. tačka 13. Odluke o gradskim administrativnim taksama, od strane Gradskog vijeća Zenice.

Na kraju, razumijemo potrebu ministra Kozlića za promocijom Vlade ZDK, kao i ministarstva kojim rukovodi, ali smatramo neprikladnim korištenje ovog momenta i problematike za takvo djelovanje.

Gradska uprava Zenice na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem intenzivno radi na unaprijeđenju i poboljšanju uslova života građana Zenice.

Otvoreni smo za saradnju sa svima koji žele napredak ovog grada, ali nećemo prihvatiti odgovornost za propuste, koju nam kontinuirano pokušavaju prebaciti i nametnuti pojedinci ili organi koji su bili dužni raditi u interesu građana.