Danas novi pokušaj održavanja sjednice Gradskog vijeća Zenica

Predsjedavajući Gradskog vijeća Zenica Goran Bulajić, zakazao je za danas u 10:00 sati 37. sjednicu Gradskog vijeća Zenica. Direktan prijenos sjednice pratite u programu TV Zenica, te na našoj facebook stranici Zenicainfo.ba.

U nastavku pogledajte dnevni red današnje sjednice

DNEVNI RED:

1. Zapisnik s 36. sjednice Gradskog vijeća Zenica održane dana 20.05.2019. godine

2. Vijećnička pitanja

3. Razmatranje aktuelne problematike u JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica IZVJESTILAC: Darmin Terzić, direktor JKP “Zenicatrans-prevozputnika” d.d. Zenica

4. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu IZVJESTILAC: Fatima Vojvodić, pomoćnica Gradonačelnika za finansije
b) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu i rasporedu viška prihoda IZVJESTILAC: Fatima Vojvodić, pomoćnica Gradonačelnika za finansije

5. Prijedlog Odluke o osnivanju JP “Autobuska stanica” d.o.o. Zenica IZVJESTILAC: Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave Zenica

6. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjene regulacionog plana “Trg rudara” PRILOG: -Odluke o usvajanju Izmjene regulacionog plana “Trg rudara” sa obrazloženjem i konačnim izvještajem o pristiglim primjedbama na Izmjenu regulacionog plana i obrazloženjima; – Grafički dio Izmjene regulacionog plana (1. Granica obuhvata – orthophoto snimak; 2. Izvod iz Regulacionog plana Trg rudara iz 2007. godine; 3. Sintezna karta – izvod iz Regulacionog plana Trg rudara I postojećeg stanja; 4. Karta analize namjene objekata; 5. Karta analize namjene površina; 6. Karta postojeće parcelacije; 7. Karta analize boniteta objekata; 8. Sintezna karta infrastrukture; 9. Karta planirane namjene površina; 10. Karta planirane parcelacije; Il. Urbanističko rješenje; 12. Karta sa označenim regulacionim i građevinskim linijama; 13. Saobraćajno rješenje; 14. Sintezna karta planirane infrastrukture) – Prateća dokumentacija koja je sastavni dio Izmjene regulacionog plana (1. Zapisnik sa usvajanja koncepcije plana između nosioca pripreme i nosioca izrade; 2. Zapisnik Sjednice Savjeta Plana vezane za Prednacrt Plana; 3. Zapisnik Sjednice Savjeta Plana vezane za Nacrt Plana; 4. Odluka Gradskog vijeća o usvajanju Nacrta i upućuivanja na javnu raspravu; 5. Mišljenje Kantonalnog Ministarstva o usklađenosti s planom višeg reda; 6. Prigovor Nosioca pripreme na dostavljeno Mišljenje Kantonalnog Ministarstva; 7. Odgovor Kantonalnog Ministarstva na prigovor Nosioca pripreme; 8. Zapisnik sa održane Javne rasprave sa zapisnikom o pristiglim primjedbama na Izmjenu regulacionog plana Trg rudara; 9. Kopije pristiglih primjedbi na Izmjenu regulacionog Plana; 10. Izvještaj – Odgovor na pristigle primjedbe usaglašen od strane Nosioca pripreme i Nosioca izrade; Il. Zapisnik Sjednice Savjeta Plana vezane za Prijedlog Izmjene regulacionog plana Trg rudara) IZVJESTILAC: Mia Skopljak, glavna gradska arhitektica

b) Prijedlog Odluke o provođenju Izmjene Regulacionog plana”Trg rudara” PRILOG: – Tekstualni dio Plana (1. Opći dio; 2. Izvod iz urbanističke osnove; 3. Projekcija izgradnje i uređenja prostornog obuhvata regulacionog plana; 4. Odluka o provođenju Izmjene regulacionog plana “Trg rudara”) IZVJESTILAC: Mia Skopljak, glavna gradska arhitektica

7. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije -lokalitet “Trg rudara” KO Zenica II PRILOG: – Mišljenje Gradskog pravobranilaštva broj: M-3/19 od 10.04.2019.godine IZVJESTILAC: Emir Delić, pomoćnik Gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

8. a) Prijedlog Ugovora o nastavku dugoročne saradnje u oblasti pružanja komunalnih usluga za Grad Zenica IZVJESTILAC: Mirsad Heleg, član Radne grupe
b) Prijedlog Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti IZVJESTILAC: Mirsad He1eg, član Radne grupe PRILOG: – Dodatak 1 Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti; Elaborat o stanju komunalnih djelatnosti između naručioca Grada Zenica i izvršioca “ALBA ZENICA” D.O.O. ZENICA; Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi sa stavom Radne grupe povodom dostavljenih primjedbi; Prijedlog Zaključka o saglasnosti na Prijedlog Ugovora o nastavku dugoročne saradnje i Prijedlog Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

9. Prijedlog Odluke o zamjeni parcele građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zenica za. građevinsko zemljište u vlasništvu društva “Termika” d.o.o. radi potrebe izgradnje: priključne saobraćajnice na kružni tok radi izmjene režima saobraćaja na magistrainoj cesti! M-17 – Poslovna zona 1, Dolača-Drivuša PRILOG: – Zahtjev JP za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica broj: 03-15608/19 od 10.05.2019. godine; – Situacija za eksproprijaciju MJ 1:500od 10.05.2019.godine – Geodetska situacija od 06.05.2019. godine (grafički prilog-Situaciono rješenje); – Posjedovni list broj 443 (broj: 04-30-10-3320/19-73 od 08.05.2019. godine; – Kopija katastarskog plana UR BROJ: 04-30-10-332012019-74 od 08.05.2019. godine; – Izvod iz posjedovnog lista broj 300 Kopija katastarskog plana UR BROJ:04-30-10-3320/2019-76 od 08.05.2019. godine; – Identifikacijaparcele k.č.2334/1 k.o. Klopče, broj: 04-30-10_/19od 8.5.2019.
godine; – Identifikacija parcele k.č. 290/530 k.o.o Zenica 1, broj: 04-30-10 119 od 8.5.2019. ~~; – – Zemljišnoknjižni izvadak broj: 043-0-NAR-19-006 448 od 09.05.2019. godine (zemljišnoknjižni uložak broj: 609); – Zemljišnoknjižniizvadak broj: 043-0-NAR-19-006 449 od 09.05.2019. godine (zemljišnoknjižni uložak broj: 878); – Izvještaj o dnevniku od 09.05.2019. godine; – Tehnički izvještaj, umirenje saobraćaja na magidtr1nojcesti Ml7 – POSLOVNA ZONA “ZENICA JUG” – Dostavni akt Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina broj:04-sl__ /19 od 09.05.2019. godine; – Nalaz i stručno mišljenje sudskog vještaka Stanka Bagarića, dip1.ing.građ., od 14.05.2019. godine; – Dostavni akt Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina broj:04-31-9928119 od 14.05.2019.godine upućen Gradskom pravobranilaštvu; Akt Gradskog pravobranilaštvabroj: M-I0/19 od 15.05.2019. godine. IZVJESTILAC: Emir Delić, pomoćnik Gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

10. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području Grada Zenica IZVJESTILAC: Semira Karić, v.d. pomoćnica Gradonačelnika za urbanizam

11. Izvještaj o poslovanju JP “Parking servis” d.o.o, Zenica za 2018. godinu PRILOG: – Stav Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, – Izvještajo reviziji finansijskih izvještaja na dan 31. decembra 2018. godine, – Odluka Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja o radu za 2018. godinu broj: 028/19 od 22.04.2019., – Odluka Nadzornog odbora o usvajanju Prijedloga trogodišnjeg plana poslovanjaJP “Parking servis” d.o.o. Zenica za period 2019-2021. godine broj: 027/2019 od 29.04.2019.godine, – Trogodišnji plan poslovanjaJP”Parking servis” d.o.o. Zenica 2019.-2021. godine. IZVJESTILAC: Sabira He1vida, pomoćnica Gradonačelnikaza ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove iNisvet Hukić, direktor JP “Parking servis” d.o.o. Zenica

12. Izvještaj o poslovanju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za period 01.01.-31.12.2018. godine PRILOG: – Stav Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove – Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za priod 01.01.-31.12.2018. godine broj:5229/19 od 29.03.2019. godine, – Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2018.godinu sa Izvještajem o radu i ocjenom rada direktora JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2018.godinu, – Zaključak o prihvatanju Izvještajao radu Odbora za reviziju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2018. godinu broj:5230/19 od 29.03.2019. godine, – Izvještaji o radu Odbora za reviziju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2018. godinu. – Plan poslovanja JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2018.godinuiz trogodišnjeg plana poslovanja za period 2018-2020. godina, – Odluka o usvajanju revidiranog Plana poslovanja za 2019. godinu iz trogodišnjeg plana poslovanja za period 2018-2020. godina broj: 1561119 od 30.01.2019. godine, – Revidirani plan poslovanja JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2019. godinu iz trogodišnjeg plana poslovanja za period 2018-2020. godina, – Finansijski izvještaji za 2018. godinu sa Izvještajem ovlaštenog revizora – Zaključak o prihvatanju finansijskih izvještaja z a2018. godinu sa izvještajem
ovlaštenog revizora JP “Grijanje” d.o.o. Zenica broj: 7020/19 od 29.04.2019. godine. IZVJESTILAC: Sabira Helvida, pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove i Sead Kaknjo, direktor JP “Grijanje” d.o.o. Zenica

13. Razmatranje davanja saglasnosti JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica d.o.o. Zenica za upis hipoteke na nekretninama u vlasništvu Grada Zenica, radi osiguranja odgode plaćanja duga prema Upravi za indirektno oporezivanje IZVJESTILAC: Nedim Talić, direktor JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica