Saopštenje Gradonačelnika povodom dešavanja vezanih za zakazivanje 35. sjednice Gradskog vijeća Zenica

foto: N. Alijević

Povodom aktuelnih dešavanja oko zakazivanja 35. sjednice Gradskog vijeća Zenica, te s tim u vezi plasiranim dezinformacijama, ovim putem obraćam se prije svega građanima Zenice, a potom i vijećnicima u Gradskom vijeću i ističem sljedeće:

Na posljednjem sastanku, održanom dana 01.04.2019. godine, članovi Radnog predsjedništva odbili su uvrstiti u Prijedlog Dnevnog reda za 35. sjednicu Gradskog vijeća razmatranje sljedećih akata:

1.    Odluku o izmjeni Regulacionog plana „Trg rudara“,

2.    Odluku o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije – lokalitet „Trg rudara“ KO Zenica II,

3.    Odluku o osnivanju JP „Autobuska stanica“ d.o.o. Zenica,

4.    Odluku o istupanju iz Saveza općina i gradova FBiH i

5.    Rješenje o imenovanju Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Zenica.

Umjesto da u dnevni red uvrste razmatranje ovih odluka, od kojih je većina od krucijalnog interesa za privredni razvoj našeg grada, Radno predsjedništvo odlučilo je, bez ikakvih posebnih argumenata, iste akte izostaviti i u dnevni red uvrstiti razmatranje stanja u Sindikatu JP RTV „Zenica“, za koje pitanje Gradsko vijeće nije ni nadležno, jer je za rješavanje zahtjeva po osnovu radnih odnosa nadležan općinski sud. Ni najmanje se nisam protivio da Vijeće razmatra i ovu tačku dnevnog reda, ali sam protiv toga da se takvoj tački za koju Vijeće nije nadležno daje prednost u odnosu na pitanja koja su u isključivoj nadležnosti Vijeća.

Nakon što sam obaviješten o sadržaju prijedloga dnevnog reda, usaglašenog od strane Radnog predsjedništva, istom sam putem predsjedavajućeg Gradskog vijeća, dana 02.04.2019. godine, uputio pismeni prijedlog za hitno održavanje zajedničkog sastanka, na kojem bih kao glavni predlagač svih akata koje razmatra Vijeće pojasnio razloge, zbog kojih smatram da Radno predsjedništvo treba u prijedlog dnevnog reda uvrstiti barem neke od gore navedenih akata. Pritom sam posebno napomenuo da nemam nikakvih intencija da bilo kako utičem na način opredjeljivanja vijećnika u vezi s ovim odlukama, niti da to pravo sporim, ali da isto tako opravdano očekujem da i vijećnici uvaže moja prava kao predlagača, te da u prijedlog dnevnog reda uvrste i tačke koje kao prvi čovjek odgovoran za razvoj i stabilnost ovog grada cijenim izuzetno važnim. Od strane predsjedavajućeg Gradskog vijeća, gospodina Bulajića, obaviješten sam tek usmeno da Radno predsjedništvo nije saglasno da se traženi sastanak po mom zahtjevu održi, te da isto insistira da se sjednica i zvanično zakaže shodno prijedlogu dnevnog reda koji je utvrdilo. Zbog ovakve očite i ničim opravdane demonstracije samovolje, bio sam prinuđen povući sve tačke dnevnog reda čiji sam predlagač i o tome odmah obavijestio predsjedavajućeg Vijeća.

Stoga opravdano smatram da je Radno predsjedništvo ovakvim činom nesporno povrijedilo odredbu člana 16. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09), te s tim u vezi i odredbu člana 37. Statuta Grada Zenica („Službene novine Grada Zenica“, broj: 5/15), a kojim se odredbama propisuje da se međusobni odnosi Vijeća i Gradonačelnika zasnivaju na principima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje vlastitih nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave. Osim toga, smatram nespornim da je Radno predsjedništvo ovim činom povrijedilo i odredbu člana 23. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, kojom se propisuje da je Vijeće dužno razmotriti prijedlog odluke, odnosno informaciju koju podnese načelnik i o tome se izjasniti u rokovima utvrđenim statutom.Iz upravo navedenog jasno proizlazi da Radno predsjedništvo nema nikakvo ovlaštenje na osnovu kojeg može uskratiti moje pravo kao Gradonačelnika da Vijeće razmotri akte koje istom uputim.

U nastojanju da svoja poslovnička ovlaštenja, odnosno prava i dužnosti faktički prenese na ostale članove Radnog predsjedništva, predsjedavajući Vijeća je, nažalost, zanemario navedene odredbe Zakona i Statuta, kao i odredbe člana 22. alineja 6. Poslovnika Gradskog vijeća („Službene novine Grada Zenica“, broj: 4/17), kojima se utvrđuje da je dužan voditi brigu o odnosima i saradnji Vijeća sa Gradonačelnikom i drugim gradskim organima i institucijama, te se na moje negativno iznenađenje, ipak, zakazivanjem 35. sjednice Gradskog vijeća suprotno pravilima zvaničnog zakazivanja, odlučio prikloniti provođenju ove samovolje većine članova koji čine Radno predsjedništvo.

Imajući u vidu da se sjednica Vijeća zakazana na takav način objektivno neće moći realizovati, zbog nepostojanja operativno-tehničkih uslova za njenu realizaciju, to još jednom, insistirajući na dosljednom poštivanju naprijed navedenih odredaba Zakona, Statuta i Poslovnika, pozivam Radno predsjedništvo da održimo zajednički sastanak, na kojem bismo prevazišli ovo sasvim bespotrebno kršenje osnovnih pravnih postulata na kojima počiva funkcionisanje lokalne samouprave, a u najboljem interesu našeg Grada i naših građana.

S poštovanjem,

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                               Fuad Kasumović