Zaštita ličnih podataka je jedno od osnovnih ljudskih prava

Širom Evrope danas se obilježava Dan zaštite podataka, odnosno Dan privatnosti, kojeg je Vijeće Evrope, a uz podršku Europske komisije proglasilo 2006. godine u cilju podizanja svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti.

Zaštita ličnih podataka jedno je osnovnih ljudskih prava, a koliko se ono i poštuje u našoj zemlji, možda najbolje govore podaci o broju podnesenih primjedbi i prigovora građana, koji se odnose na kršenje Zakon o zaštiti ličnih podataka.

„U protekloj godini zaprimili smo 148 prigovora nosilaca ličnih podataka, od čega protiv kontrolora iz javnog sektora 79, dok su se ostali prigovori odnosili protiv drugih subjekata , kao što su banke, mikrokreditne organizacije i slično“, – navodi Silvije Fučec, stručni saradnik za odnose sa javnošću u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH.

„Najčešće povrede ličnih podataka su: nezakonita obrada jedinstvenog matičnog broja, i nezakonito prikupljanje kopija dokumenata građana, putem marketinga, videonadzorom, na oglasnim pločama, u konkursnim  procedurama i slično“, – ističe Fučec.

Tehnološki napredak, posebno u informatičkom i digitalnom svijetu, uslovio je i nužnost reforme zaštite podataka u Evropskoj uniji, što je rezultat primjene Opšte uredbe o zaštiti podataka, a shodno tome i Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH radila je na tekstu Nacrta novog Zakona o zaštiti ličnih podataka, koji je upućen je Ministarstvu civilnih podataka u dalju proceduru donošenja. (V.Jovanović)