Javni poziv za regresiranje kamata za podignute kredite u oblasti poljoprivrede

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini na području Grada Zenica broj: 01-01-49-6695/18 od 13.03.2018. godine, Grad Zenica, putem Službe za privredu i upravljanje razvojem, raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za regresiranje kamata za podignute kredite u oblasti poljoprivrede

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava za poljoprivredne proizvođače s područja Grada Zenice, kojima su odobreni poljoprivredni krediti u komercijalnim bankama u 2018. godini.

  1. NAMJENA I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Podsticajna sredstva su namjenjena  za regresiranje kamata na odobrene poljoprivredne kredite. Maksimalna nominalna kamatna stopa koja se regresira je 8%. Kamata se regresira na godišnjem nivou.

Ukupan iznos sredstava koji se dodjeljuju putem ovog javnog poziva iznosi do 3.000,00KM.

III.          PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće za odobravanje podsticajnih sredstava za regresiranje kamata na kredite u poljoprivrednoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači s područja Grada Zenice:

  • kojima su odobreni isključivo poljoprivredni krediti u komercijalnim bankama, u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 KM;
  • čiji je period otplate kredita do 3 godine.
  1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za podsticaj podnosioci trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Ugovor s bankom s otplatnim planom kredita na ime podnosioca zahtjeva (original ili ovjerena kopija). Iz Ugovora mora biti vidljivo da je kredit dodijeljen namjenski u poljoprivredne svrhe.
  • Potvrdu banke o redovnoj otplati kredita i uplaćenim kamatama sa iznosom uplaćenih kamata za tekuću godinu (original ili ovjerena kopija)
  • Potvrdu o otvorenom aktivnom računu
  1. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Gradonačelnik. Komisija će izvršiti odabir korisnika na osnovu prispjelih prijava i provjerene dokumentacije. Grad Zenica će sa odabranim kandidatima zaključiti Ugovor o dodjeli podsticajnih sredstava kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

  1. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv se mogu preuzeti na info pultu Grada Zenica. Zahtjev sa obaveznom dokumentacijom se dostavlja na Protokol Grada Zenica. Rok za podnošenje zahtjeva je 30  dana, od dana objavljivanja javnog poziva  na  web stranici Grada (zadnji rok za predaju je 26.11.2018. godine). Nepotpuna, neuredna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti u Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica, kancelarija broj 322 ili na broj telefona 032/447-706, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati.