Investicione aktivnosti JP „ViK“ d.o.o. Zenica realizovane u 2018. godini

Prateći plan Službe  za ekologiju, komunalne  i inspekcijske  poslove  Grada Zenica za izgradnju, rekonstrukciju  i sanaciju infrastrukturnih objekata na  području grada Zenice, Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica tokom 2018. godine planiralo je i realiziralo brojne  investicione  projekte.

Pravovremenim djelovanjem i koordinacijom sa Gradskom upravom, radovi JP „ViK“ d.o.o. Zenica na izgradnji ili rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže prethodili su završnim radovima i polaganju asfalta na novoizgrađenim ili saniranim ulicama. Na ovaj način su eventualne, buduće intervencije na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i oštećivanje asfalta svedeni na minimum.

Odabir i dinamički plan realizacije svih investicionih radova izvršen je na  osnovu analize stanja mreže na  pojedinim  lokacijama, odnosno na osnovu potreba potrošača.

Na takav način, od početka godine, JP „ViK“ d.o.o. Zenica je u cilju poboljšanja uslova vodosnabdijevanja i funkcionisanja kanalizacionog sistema, vlastitim finansijskim sredstvima i koristeći kadrovske i tehničke kapacitete preduzeća, realizovalo sljedeće investicije:

-rekonstrukcija vodovodne i dijelom kanalizacione infrastrukture u naselju Ciganska mahala, Perin Han, u dužini od cca 350 m, vrijednosti 38.000,00 KM

-rekonstrukcija dijela vodovodne i kanalizacione mreže u ulici 9. maj, naselje Hamida, vrijednosti 16.000,00 KM

-rekonstrukcija vodovodne linije, naselje Zukići, u dužini od cca 130 m, vrijednosti 24.000,00 KM

-izgradnja nove kanalizacione linije u naselju Pehare

-izgradnja vodovodne linije u ulici Hadžije Mazića, naselje Klopče

-izmještanje vodovodne i izgradnja kanalizacione linije u naselju Drivuša u cilju priprema za asfaltiranje rondoa novoizgrađenog mosta u Drivuši, vrijednosti 72.000,00 KM

-rekonstrukcija vodovodne linije u naselju Trokuće, vrijednosti 10.500,00 KM.

Građevinska  mehanizacija i radnici JP „ViK“ d.o.o. Zenica još su na terenu privodeći kraju radove na:

– rekonstrukciji vodovodne linije u naselju Gnjusi, u dužini od cca 430 m, vrijednosti 55.000,00 KM

– izgradnji kanalizacione linije u ulici Lisačka u Tetovu, u dužini od cca 900 m, vrijednosti

75.000,00 KM

– izgradnji  nove  kanalizacione  linije, ulica Marjanovića put, vrijednosti 15.000,00 KM.

Osim gore navedenih, Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica uskoro završava radove na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u Poslovnoj zoni “Zenica I”.

Novoizgrađena mreža će omogućiti proširenje kapaciteta, odnosno priključenje novoizgrađenih  poslovnih objekata u Poslovnoj zoni. Radove u vrijednosti od 190.000 KM finansira Grad Zenica.