Nova rješenja u ostvarivanju prava na ortopedska pomagala

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i nadomjestaka i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Važeća Odluka o obimu prava na korištenja ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka i endoproteza, pokazala se kao neadekvatna sa stanovišta potreba osiguranih lica za ortopedskim pomagalima. Zbog velikog broja zahtjeva, Ljekarska komisija, zajedno sa predstavnicima Koalicije lica sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, koju čine predstavnici paraplegičara, slijepih i slabovidnih lica, gluhih i osoba sa oštećenim sluhom, oboljelih od dijebetesa i oboljelih od cerebralne paralize i hidrocefalusa, usaglasili su novi Prijedlog Odluke, s ciljem poboljšanja kvaliteta prava osiguranih lica na ortopedska i druga pomagala u medicinski indiciranim slučajevima, saopšteno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

Novom Odlukom proširena su prava osiguranih lica na korištenje pomagala, te uvršteno 25 novih pomagala i medicinskih sredstava koja će se finansirati sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Lista, također, sadrži i skraćenje rokova trajanja određenih pomagala, ali i uvođenje u pravo novih kategorija osiguranika. Između ostalih, Zavod će finansirati nabavku 5 (pet) inzulinskih pumpi, kao i potrošni materijal za inzulinske pumpe pacijentima koji obezbijede pomagalo vlastitim sredstvima, a prema medicinskim indikacijama, po preporuci nadležnih ljekara, pod uslovom da se isto ne finansira od strane Federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo.

Finansijskim planom za 2018. godinu Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje ove odluke planirao je 5,7 miliona KM, što je u odnosu na izvršenje Finansijskog plana za 2017. godinu, više za 1.051.917, 00 KM.

Nova Odluka o ortopedskim i drugim pomagalima primjenjivat će se nakon što je usvoji Skupština Zeničko-dobojskog kantona.