ZDK: Po osnovu kapitalnih transfera za zdravstvo utrošeno blizu 3 miliona KM

Vlada Zeničko-dobojskg kantona usvojila je Izvještaj o utrošku sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu na poziciji ”Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti – za zdravstvo”.

Po osnovu kapitalnih transfera za zdravstvo u 2017. godini utrošeno je 2.829.991,10 KM, što je za 482.145,97 KM više nego u 2016. godini.

Najveći dio sredstava za kapitalne transfere za zdravstvo odnosio se na izdvajanja za JU Kantonalna bolnica Zenica, koja su u 2017. godini iznosila 2.700.032,10 KM, od čega se na nabavku medicinske opreme i rezervnih dijelova odnosi 2.435.262,83 KM, investiciono održavanje i građevinsko zanatske radove 177.575,02 KM i nabavku ostale nemedicinske opreme u iznosu 87.194,25 KM.

Za ostale javne zdravstvene ustanove iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu izdvojeno je 129.959,00 KM, i to: za nabavku ultrazvučnog aparata u Domu zdravlja Vareš (40.000,00 KM), automatskog biohemijskog analizatora u Domu zdravlja Visoko (49.959,00 KM) i uređaja za digitalizaciju u Domu zdravlja Zenica (40.000,00KM).

Također je usvojen Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi”, koji obuhvata izdvajanja po osnovu “Tekućih transfera drugim nivoima vlasti” u iznosu 1.568.351,53 KM i “Tekućih transfera neprofitnim organizacijama“ u iznosu 9.000,00 KM.

Najveći dio troškova po osnovu “Tekućih transfera drugim nivoima vlasti” odnosio se na “Transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica” za koju je u 2017. godini izdvojeno 1.143.317,13 KM za pokriće troškova tekućeg održavanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Ostala izdvajanja se odnose na nabavku vakcina protiv gripe i bjesnila (57.669,30 KM), troškove obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije (90.000,00 KM), djelimično finansiranja Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona (108.000,00 KM), finansiranje projekata javno- zdravstevne djelatnosti Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (62.500,00 KM), finansiranje projekata javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada i zdravstvene zaštite sportaša Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona (99.000,00KM), dok se iznos od 7.865,10 KM odnosio na refundaciju troškova Općini Visoko za isplaćene naknade mrtvozornicima u 2016. godini.

Po osnovu transfera neprofitnim organizacijama izdvojeno je 9.000,00 KM za Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona.

Press služba