Danas je Međunarodni dan Roma, slavi se romska kultura, istorija i naslijeđe

Osmi april posvećen je slavljenju romske kulture, historije, naslijeđa i iskustava. Prilika je to i za dijalog i aktivizam u cilju poboljšanja položaja Roma, smanjenja neprihvatljivog jaza između Roma i ne-Roma, te približavanju Roma ka jednakosti u pravima i slobodama.

“Odlučni smo u tome da Romi treba da imaju jednake mogućnosti kao i ostali građani u ostvarivanju prava na školovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, stanovanje i prijavu u matične knjige rođenih. Da bi se postigla njihova puna integracija u društva u regionu potreban je cjelovit pristup tim pitanjima kao i uska interresorna saradnja, a to je upravo put kojim ide naš projekt”, rekao je vođa Akcionog tima projekta “Integracija Roma 2020” Orhan Usein.

Tokom dvije godine rada projekta uspostavljene su nacionalne strukture odgovorne za pitanja Roma, unaprijeđene su potrebne sposobnosti javnih službenika koji se bave praćenjem i budžetiranjem politika integracije Roma, uspostavljena je platforma za širi društveni dijalog o integraciji Roma i ostvaren je vrijedan doprinos politikama koje se bave Romima, a osmišljeni su i provedeni regionalni standardi za praćenje i izvještavanje sa kojima je region sad napravio iskorak u toj oblasti.

Na ovaj Međunarodni dan Roma, Akcioni tim projekta “Integracija Roma 2020” podsjeća na konstantno nesigurnu situaciju Roma u regionu, prepoznajući činjenicu da su značajni izazovi tek ispred nas, bez obzira na prethodno uložene napore. Složenost i veličina problema integracije Roma zahtijevaju dugoročnu posvećenost i ozbiljna ulaganja, koja će se regiji proširenja vratiti napredovanjem čitavog društva i približavanjem EU.

Stoga je Akcioni tim projekta “Integracija Roma 2020” posvećen podršci vladama u regiji na putu integracije Roma i poziva sve partnere da ostanu privrženi tom cilju daljim ulaganjem političke volje, akcija i resursa.

Povodom 8. aprila, Evropska komisija sa partnerima na razvoju Okvira Evropske unije za nacionalne strategije za integraciju Roma do 2020. godine organizira treću “Nedjelju Roma EU”, kojom se proslavlja identitet Roma i pruža prilika za dijalog o potrebnim koracima da bi se ostvarila njihova jednakost.

“Projekt “Integracija Roma 2020” pridružio se tim naporima omogućivši nacionalnim kontakt osobama za Rome iz regije proširenja da učestvuju na događaju”, navode iz RCC-a.

Projekt “Integracija Roma 2020” usmjeren je na oblikovanje odgovarajuće politike integracije Roma, kao i na njeno adekvatno provođenje, budžetiranje i praćenje. Projekt istovremeno teži i da politika integracije Roma bude na odgovarajući način obuhvaćena općim socioekonomskim politikama u regiji, kao i generalno procesom integracije u Evropsku uniju. Od svog početka, projekt “Integracija Roma 2020” obezbjeđuje tehničku i stručnu podršku vladama u regiji proširenja, da bi postigle svoje ciljeve u integraciji Roma. (Fena)