Poziv obveznicima da u zakonskim rokovima plaćaju obaveze po osnovu indirektnih poreza

Uprava za indirektno oporezivanje poziva obveznike da u zakonskim rokovima plaćaju obaveze po osnovu indirektnih poreza.

Za sve dužnike indirektnih poreza koji nisu platili dugovanja u zakonskom roku i na propisani račun preduzimaju se mjere prinudne naplate u skladu sa zakonskim propisima. Rokovi za plaćanje obaveza po osnovu indirektnih poreza jasno su definisani odgovarajućim zakonskim propisima. Nepoštovanje rokova podrazumjeva da se obaveze izmiruju sa kašnjenjem, što predstavlja osnov za pokretanje postupka prinudne naplate, a to povlači za sobom potraživanje naknadnog tereta prinude u iznosu od 5% od dužnog iznosa i obračun zatezne kamate po stopi od 0,06% dnevno do 30.12.2013. godine, a od 31.12.2013. godine po stopi od 0,04 % obračunate na glavni dug za dane kašnjenja.

Konkretno, za plaćanje obaveza po osnovu prijava samooporezivanja za PDV i akcizu rok je 10. u mjesecu za obaveze iz predhodnog mjeseca, pa će sve uplate izvršene do 10. mjesecu i 10. biti blagovremene, a sve ostale izvršene nakon tog datum kao uplate sa kašnjenjem, pa se u takvim sličajevima zaračunava naknadni teret prinude i zatezna kamata, koje se automatski evidentiraju kao obaveza u evidencijama UINO. Ovom prilikom UINO skreće pažnju ovbeznicima da vode računa o propisanim rokovima plaćanja, pojasnili su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.