Reagovanje na reagovanje o kantonalnim izdvajanjima za zeničku vodoprivredu

Na saopštenje Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica o utvrđivanju prioritetnih projekata koji se finansiraju iz sredstava vodnih naknada, u skladu sa Zakonom o vodama, iz Vlade Zeničko-dobojskog kantona reagovali su danas podsjećanjem na pojašnjenje koje je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu uputilo Gradu Zenica, 28.02.2018. godine.

„Programom, kojeg je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom broj: 02-14- 11954/17 od 24.08.2017. godine, utvrđena je obaveza ovom Ministarstvu da za realizaciju projekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja) sa gradom Zenica i svim općinama Kantona zaključi sporazum, kojim će biti regulisane međusobne obaveze i način realizacije odobrenih sredstava (u daljem tekstu: Sporazum), a da je Ministarstvo nosilac aktivnosti provođenja tenderskih postupaka. Također je utvrđeno da će raspodjela planiranih sredstava za realizaciju projekata od općinskog značaja biti izvršena na osnovu iskazanih prioriteta od strane općina, u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od općinskog značaja za Program utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu („Službene novine Zeničko- dobojskog kantona“, broj: 2/17), a da Ministarstvo može vršiti preraspodjelu planiranih sredstava između pojedinih projekata u okviru ukupno planiranih sredstava za pojedinu općinu/grad.

S tim u vezi, ovo Ministarstvo je zaključilo sporazume sa svim općinama Zeničko-dobojskog kantona, izuzev s Gradom Zenica. Naime, aktom broj: 05-25-637-7/17 od 7.9.2017. godine dostavili smo gradonačelniku Zenice Sporazum na potpisivanje, a aktom broj: 05-25-637-8/17 od 5.10.2017. godine urgirali potpisivanje istog, ali do kraja planskog perioda, tačnije do kraja 2017. godine, Sporazum nije potpisan od strane gradonačelnika (veza: Vaši podnesci broj: 02-49- 16653/17 od 03.10.2017. godine i 02-14-3832/17 od 27.11.2017. godine). Ne treba posebno isticati da je planski period istekao i da su trenutno u toku aktivnosti na pripremi Programa za 2018. godinu, s tim da se kao što Vam je poznato, isključivo ugovorena sredstva prenose za realizaciju u 2018. godinu.

U vašem aktu naveli ste daje Gradsko Vijeće utvrdilo listu prioritetnih projekata za Grad Zenica, i to 22.06.2017. godine. U sadržaju Programa koje je razmatralo Gradsko Vijeće za predviđeni iznos od 1.300.000,00 KM, navedeno je “Budžet Ze-do kantona 1,300.000,00 KM / iznos sredstava opredjeljen je na osnovu procjena o dosadašnjim ulaganjima, a tačan iznos odobrenih sredstava od strane Vlade Ze-do kantona za ulaganja u oblast vodoprivrede bit će poznat nakon donošenja odluke“.

U okviru raspoloživih sredstava, za Grad Zenicu u Programu za 2017. godinu bio je opredijeljen iznos 882.000,00 KM, uključujući projekat regulacije rijeke Bistričak u iznosu od 350.000,00 KM,“ saopštila je Press služba Vlade ZDK.