Općinski sud otvorio stečajni postupak nad Željezarom Zenica

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, odlučujući u stečajnom postupku, o prijedlogu od 15. novembra 2017. godine, Društva sa ograničenom odgovornošću Željezara Zenica, za provođenje stečajnog postupka nad navedenim privrednim društvom, nakon jučerašnjeg ročišta, kome su prisustvovali direktor društva Safet Berbić i privremeni stečajni upravitelj Mirza Jarić, donio je Rješenje kojim se otvara stečajni postupak nad Željezarom Zenica.

Za stečajnog upravitelja, sa liste stečajnih upravitelja, imenovan je Mirza Jarić.

Povjerioci su pozvani da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja koja imaju prema stečajnom dužniku, podnošenjem prijave Općinskom sudu Zenica, a dužnici stečajnog dužnika da svoje obaveze bez odlaganja izmire.

Ispitno i izvještajno ročište u ovom postupku zakazano je za 04.04.2018. godine u 10,00 sati, u zgradi Općinskog suda Zenica.

Obrazloženje

Društvo sa ograničenom odgovornošću Željezara „ZENICA“ Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 1 br.17., Zenica, koje zastupa direktor Berbić Safet, podnijelo je ovom Sudu prijedlog za provođenje stečajnog postupka, dana 15.11.2017. godine nad podnositeljem prijedloga. U prijedlogu se navodi da je predlagatelj došao u situaciju da je postao platežno nesposoban i onemogućen da dalje posluje.

U predstečajnom postupku privremeni stečajni upravitelj Jarić Mirza koji je ujedno na listi sudskih vještaka iz oblasti ekonomije je sačinio Nalaz i mišljenje 15.01.2018.god., u kojem je naveo da su ispunjeni uvjeti za otvaranje stečajnog postupka iz čl. 6. Zakona o stečajnom postupku.

Na ročištu održanom dana 17.01.2018.godine, direktor Safet Berbić, zakonski zastupnik stečajnog dužnika kao podnositelja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka je ostao kod prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, a nije imao primjedbi na nalaz i mišljenje, osim primjedbe na grešku u sabiranju na strani 3., Nalaza i mišljenja, a koja se odnosi na zbir obaveza, koje iznose 69.953.449,38 KM, a ne 111.842,750,00 KM. Zakonski zastupnik stečajnog dužnika na ročištu se odrekao prava na žalbu ukoliko sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka.

Privremeni stečajni upravitelj je na ročištu održanom dana 17.01.2018.godine u cijelosti ostao kod svog nalaza i mišljenje od 15.01.2018 . godine, a prihvatio je prigovor punomoćnika stečajnog dužnika u pogledu utvrđenog iznosa obaveza, uz navedenu ispravku i konstataciju da stečajni dužnik ima imovinu u iznosu od 100.211.757,00 KM koja je raspoloživa stečajnom dužniku, međutim da je većina imovine pod hipotekom banaka ili Porezne uprave, a da su potraživanja povjeritelja manja za oko 30.000.000,00 KM od imovine stečajnog dužnika. Na istom ročištu privremeni stečajni upravitelj je utvrdio i o tome obavijestio sud imajući u vidu odredbe čl.43 st.4. Zakona o stečajnom postupku da je prijedlog dopušten jer je podnesen od strane stečajnog dužnika, zatim da postoje stečajni razlozi iz čl.6 Zakona o stečajnom postupku jer je stečajni dužnik platežno nesposoban više od 30 dana, te je dao pregled imovine koja se sastoji od sljedećih stavki: građevinski objekti i stanovi u iznosu od 41.311.055,86 KM, potraživanja u iznosu od 50.084,717,00 KM, razna razgraničenja u iznosu od 4.075.755,46 KM, zemljište u vrijednosti od 1.127.640,02 KM, investicije u toku u iznosu od 545.650,15 KM, opreme u vrijednosti od 98.700,06 KM, ostale imovine u iznosu od 1.696.374,35 KM, što ukupno iznosi 100.211.757,00 KM, i pregled brojnijih obaveza stečajnog dužnika: neto plaće u iznosu od 3.884.398,61 KM, doprinosi u vezi plaća i naknada u iznosu od 22.246.939,99 KM, obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih iznos od 28.347.866,08 KM, kamate i troškovi financiranja iznos od 4.386.742,78 KM, ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dadžbine iznos od 3.094.011,86 KM, obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine u iznosu od 3.292.396,96 KM, što sa nespomenutim manjim iznosima ukupno iznosi 69.953.449,38 KM obaveza stečajnog dužnika.

Stečajni sudija nakon što je ocjenio dokaze priložene uz prijedlog, te Nalaz i mišljenje o stanju imovine i obaveza Društva sa ograničenom odgovornošću Željezara „ZENICA“ Zenica, dat od privremenog stečajnog upravitelja koji je i na listi sudskih vještaka ekonomske struke Jarić Mirze, je utvrdio da su ispunjeni uvjeti iz čl.43.stav4. Zakona o stečajnom postupku, kojim je propisano da sud otvara stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika ako je prijedlog dopušten, ako postoji stečajni razlog i ako će imovina stečajnog dužnika prema predviđanju biti dovoljna da pokrije troškove stečajnog postupka. Sud je ovim rješenjem odredio dan i sat otvaranja stečajnog postupka, imenovao stečajnog upravitelja sa liste stečajnih upravitelja, pozvao povjeritelje stečajnog dužnika da prijave potraživanja i povjeritelje sa pravom osiguranja da obavijeste stečajnog upravitelja o svom pravu, te dužnike stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja potraživanja, te odredio dan i sat za koji je zakazano ispitno i izvještajno ročište, a sve u skladu sa odredbama čl. 43. stav 4., 45., 46, 47. i 48. Zakona o stečajnom postupku F BiH (Sl. Novine broj 29/03,32/04 i 42/06). Na osnovu izloženog sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja“, navodi se u Obrazloženju Rješenja kojim je danas otvoren stečajni postupak nad Željezarom Zenica.