Samostalni Sindikat rukovodećih državnih službenika ZDK u potrazi za rješenjima

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana osnivačka Skupština Udruženja građana Samostalni Sindikat rukovodećih državnih službenika u organima uprave, upravnim organizacijama i službama Zeničko-dobojskog kantona, na kojoj je osnovano Udruženje pod punim nazivom „Samostalni Sindikat rukovodećih državnih službenika u organima uprave, upravnim organizacijama i službama Zeničko-dobojskog kantona“.

Na Osnivačkoj Skupštini donesen je Statut Udruženja, za predsjednika Skupštine Udruženja izabran je Maid Pračić. Izabran je i Upravni odbor u sastavu Ibrahim Avdagić (predsjednik), Tijana Platiša (član) i Enes Heco (član). Osnovni cilj osnivanja istog je zaštita interesa članova Samostalnog sindikata u vezi sa statusnim pitanjima iz radnog odnosa, kolektivno pregovaranje sa Vladom Kantona, za pitanja koja su zakonom i kolektivnim ugovorom definisana, kao pitanja koja se ugovaraju pregovorima, između sindikata i poslodavca, utvrđivanje realne cijene rada za sve kategorije članova Samostalnog sindikata.

Kao što je poznato u Zeničko-dobojskom kantonu provode se aktivnosti na donošenju Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, čije razmatranje se očekivalo na Skupštini Kantona do kraja 2017. godine. U pripremi navedenog Zakona nisu uvažavani stavovi rukovodećih državnih službenika, niti su isti kao članovi postojećeg sindikata pozivani da iznesu svoje stavove o istom, kao najodgovornijih za zakonitost rada organa državne službe, a iz svih dosadašnjih aktivnosti postojećeg Sindikata državnih službenika i namještenika u organima uprave Zeničko-dobojskog kantona proizilazi da cilj nije sindikalna borba za poboljšanje socijalno-ekonomskog statusa svakog zaposlenika u Zeničko-dobojskom kantonu.

Iz ovoga je proizašla potreba za ovakvim vidom organizovanja i zaštite prava i integriteta rukovodećih državnih službenika koja su im data Ustavom, Općim kolektivnim ugovorom i drugim domaćim aktima i međunarodnim konvencijama kojima se štite prava radnika.

Smatramo da izvršna i zakonodavna vlast ne smije vršiti diskriminaciju između pojedinih kategorija državnih službenika i namještenika, zavisno od toga u kojoj oblasti/segmentu društvenog, političkog i privrednog života su zaposleni.

Smatramo da Vlada i Skupština Zeničko-dobojskog kantona u postupku donošenja Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona trebaju da uvaže i stavove rukovodećih državnih službenika koji su ukazivali na nezakonitost i nepravednost predloženih zakonskih rješenja sa ciljem zaštite integriteta Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, promovišući tako i vrijednosti ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, profesionalizma, vrednovanja prema kompetencijama, jednakosti, te vladavine prava i ljudskih prava uopšte.

Osnivačka Skupština