Gradska uprava Zenice povodom navoda o projektima u Topčić Polju i Nemili

Obzirom da su se u javnosti pojavile netačne i nepotpune informacije oko projekata koji su realizovani na širem području naselja Topčić Polje, Gradska uprava ovim putem želi da građanima prenese stvarne i tačne informacije o projektima koji su u proteklom periodu realizovani na širem području Topčić Polja i Nemile.

Krajnje je tendenciozno i prema finansijerima i donatorima nekorektno od strane SDA Zenica i ZDK-a plasiranje netačnih informacija o projektima koji su implementirani na širem području naselja Topčić Polje i Nemila, zbog čega osim iznošenja istinitih podataka želimo i da pružimo izvinjenje finansijerima i donatorima koji su obezbijedili sredstva za realizaciju ovih projekata, a koji su usljed plasiranja netačnih informacija.

Sredstvima u okviru zajma Svjetske banke za realizaciju projekta u okviru komponente 2A na širem području Topčić Polja i Nemile je u periodu juli 2015. – decembar 2017. realizovan projekat hitnog oporavka od poplava – FERP. Projekat je obuhvatio sanaciju infrastrukture koja je oštećena u poplavama tokom 2014. godine, a realizovan je kroz dvije faze. Prva faza je obuhvatila projekte sanacije lokalnog puta Nemila – Orahovica, sanaciju lokalnog puta Orahovica – Mala Rijeka, regulaciju korita Male Rijeke i sanaciju puta u Gornjim Vukotićima. Ukupno je za prvu fazu projekta utrošeno 1.708.871,33 KM. Druga faza realizacije projekta je obuhvatila projekte sanacije lokalnog puta od Topčić Polja za Starinu i Bistricu sa sanacijom potpornih zidova i sanaciju lokalnog puta za Koliće sa sanacijom potpornih zidova. Ukupno je za drugu fazu projekta utrošeno 1.648.401,99 KM.

Sredstva je obezbijedila Svjetska banka, a projekat je implementiran preko PIU jedinice šumarstva i poljoprivrede u sklopu Federalnog ministrstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Grad Zenica je partner koji je aktivno učestvovao u svim procedurama oko realizacije projekata. Gradska uprava je pripremila projektne prijedloge, provela sve propisane procedure, pripremila svu potrebnu tehničku dokumentaciju, izdala sve dozvole i saglasnosti, sudjelovala u svim tenderskim procedurama za izbor korisnika, provela kompletan tehnički nadzor tokom realizacije projekta.

Na području Topčić Polja je u decembru 2016. godine počelo uređenje bujica i realizacija ovog projekta je još u toku. Cilj projekta je obezbijediti uslove da se spriječi pojava bujica u

slučaju velikih padavina u budućnosti, kroz sanaciju korita tri vodotoka sa izgradnjom pregradnih brana, te dugoročna stabilizacija klizišta koja su pokrenuta tokom padavina, a koja su uzrokovala naplavine koje su ugrozile ljudske živote i stambene objekte. Projekat je usmjeren na izgradnju građevina i sanaciju korita vodotoka koje prije poplava nisu postojali, a koji će omogućiti dugoročnu stabilizaciju cijelog područja i spriječiti ponovno stvaranje bujica opasnih po živote ljudi.

Grant sredstva u iznosu od 500.000,00 eura je obezbijedila Vlada Republike Slovenije, a projekat se implementira preko Centra za međunarodnu saradnju i razvoj – CMSR. Obaveza vlasti BiH je da sufinansiraju projekat u jednakom iznosu od 500.000,00 eura. Sredstva za sufinansiranje su obezbijeđena po osnovu vodnih naknada koja pripadaju Gradu Zenica u iznosu od 400.000,00 KM, a preostali dio je obezbijedila Gradska uprava.

Grad Zenica je partner koji je aktivno učestvovao u pripremi tehničke dokumentacije, izdavanju potrebnih dozvola i saglasnosti, nakon provedenih procedura angažovao izvođače za realizaciju dijela koji sufinansira, obezbijedio kompletan tehnički nadzor tokom realizacije dijela koji sufinansira i radovi se privode kraju.

Na ovaj način želimo upoznati građane Zenice sa činjenicama o projektima koji su realizovani ili se još uvijek realizuju, o finansijerima i donatorima za realizaciju ovih projekata, kao i o tačnim iznosima koji su utrošeni prilikom realizacije ovih projekata.

Takođe, želimo uputiti izvinjenje finansijerima i donatorima zbog netačno iznesenih navoda o projektima koji su realizovani, o uloženim sredstvima, o finansijerima i donatorima koji su sredstva obezbijedili.

GRADSKA UPRAVA ZENICA