Porezna uprava F BiH podsjeća na zakonske obaveze organizatora ‘žive’ muzike

Poreska uprava F BiH pozvala je porezne obveznike koji organizuju izvođenje žive muzike da blagovremeno izvrše svoje zakonom propisane obaveze, odnosno da:

  1. Tri dana prije početka organizovanja žive muzike u ugostiteljskom objektu prijave dan početka i dan završetka organizovanja žive muzike;
  2. Podnesu prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za izvođenje muzike uživo nadležnoj poreznoj ispostavi, u propisanom roku, odnosno u skladu sa kantonalnim zakonima;
  3. Sa izvođačem žive muzike zaključe ugovor o autorskom djelu, odnosno obračunaju, obustave i prijave porez na dohodak, doprinos za PIO/MIO i doprinos za zdravstveno osiguranje i to prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.

Podsjwća da će izvršavanjem tih obaveza biti pošteđeni sankcija i mjera kao što su:

  • novčane kazne u iznosu od od 500,00 KM do 10.000,00 KM za pravno lice i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od od 200,00 KM do 2.000,00 KM,
  • novčane kazne za fizičko lice u iznosu od od 200,00 KM do 3.000,00 KM

Pred nastupajuće novogodišnje praznike, Porezna uprava Federacije BiH će na području Federacije BiH pojačati kontrolu ugostiteljskih objekata, radi provjere zakonitog organizovanja muzike uživo.