Sud u Zenici donio Rješenje o pokretanju stečaja nad Željezarom Zenica

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Sanja Pavlić, u prethodnom postupku za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupku nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću Željezara „ZENICA“ Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 1 br.17., Zenica, koga zastupa direktor Safet Berbić, za otvaranje stečajnog postupka nad samim sobom kao stečajnim dužnikom kao podnositeljem prijedloga, donio je dana 21.12.2017. godine sljedeće:

R J E Š E NJ E

  1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću Željezara „ZENICA“ Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 1 br.17., Zenica.
  1. Za privremenog stečajnog upravitelja imenuje se Mirza Jarić, Sarajevska br.57., Zenica.

Privremeni stečajni upravitelj će:

–  Osigurati i starati se o imovini dužnika,

–  Izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju  dužnika,

–  Utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka,

–  Ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka

–  Utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku

prethodnog postupka,

–  Izvršiti kontrolu poslovanja.

  1. Privremeni stečajni upravitelj dužan je podnijeti izvještaj ovom Sudu u roku od 30 dana od imenovanja u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.
  2. Ovo rješenje ima se oglasiti na oglasnoj ploči suda istog dana.
  3. Ročište radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka određuje se za dan    08.02.2018. godine u 10,00 sati  u zgradi ovog suda sudnica broj 29/II.
  4. Na ročište se pozivaju predlagatelj Društvo sa ograničenom odgovornošću Željezara „ZENICA“ Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 1 br.17., Zenica, koga zastupa direktor Safet Berbić i privremeni stečajni upravitelj Mirza Jarić, Sarajevska br.57., Zenica.
  5. Ovo rješenje se dostavlja Odjeljenju registra ovog suda, radi upisa zabilježbe pokretanja prethodnog postupka, te na oglasnu ploču suda.

O b r a z l o ž e n j e

Predlagatelj Društvo sa ograničenom odgovornošću Željezara „ZENICA“ Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 1 br.17., Zenica, kao stečajni dužnik je ovom sudu podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u kojem navodi da Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica ima 340 zaposlenika, a da je došla u situaciju da je postala platežno nesposobna i onemogućena da dalje posluje. Navodi da je ukupna knjigovodstvena vrijednost imovine 101.171.940,76 KM od čega stalna sredstva i dugoročni plasmani iznose 99.772.384,09 KM, zalihe 407.230,56 KM te gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani 992.326,11 KM, a ukupne knjigovodstvene obaveze iznose 70.084.626,37 KM od čega: krediti 28.360.142,99 KM, dobavljači 1.767.839,38 KM, plaće, naknade i ostala primanja 30.934.774,26 KM, PDV, porezi i doprinosi, akcize itd 4.191.862,21 KM i druge obaveze 4.830.007, 53 KM. U prijedlogu se navodi da je sva nepokretna imovina Željezare „Zenica“ pod zakonskom hipotekom Porezne uprave F BiH Kantonalni porezni ured Zenica, zbog neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, a pored toga Porezna uprava F BiH Kantonalni porezni ured Zenica je svojim Rješenjem broj 13-4-01-15-21-2527/15 I. A. Se. od 26.07.2017. godine i Rješenjem broj 13-4-01-15-21-638/16 i. A. Se. od 26.07.2017. godine ograničila Željezari „Zenica“ raspolaganje novčanim sredstvima, pa su transakcijski računi pod blokadom Porezne uprave F BiH Kantonalni porezni ured Zenica, a također je i UIO BiH donijela rješenja broj: 02/6-2/II-16-100-11705-16/16, 02/6-2/II-16-100-11705-17/16, 02/6-2/II-16-100-11705-18/16, 02/6-2/II-16-100-11705-19/16, 02/6-2/II-16-100-11705-20/16 od 30.08.2017. godine o obustavi transakcija preko računa dužnika. Kako je zbog neisplaćenog duga isključena struja pa je društvu onemogućeno obavljanje osnovne djelatnosti, te zbog raskida ugovora o pružanju usluga za firmu „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica, to je direktor društva zbog navedenog te gore navedenih razloga predložio otvaranje stečajnog postupka.

Kako je za donošenje odluke o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom neophodno utvrditi da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, to je sud odredio financijsko vještačenje.

Radi utvrđenja da li postoji stečajni razlog i da li postoje uvjeti za otvaranje stečajnog postupka sud je odlučio pokrenuti prethodni postupak i u tom pravcu imenovao je privremenog stečajnog upravitelja Jarić Mirzu sa stalne liste stečajnih upravitelja, te mu naložio da izvrši sve radnje navedene u izreci ovog rješenja, a sve u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o stečajnom postupku F BiH (Sl. Novine broj 29/03, 32/04 i 42/06).

Na osnovu iznesenog, a primjenom navedenih propisa, odlučeno je kao u izreci rješenja.

 

PRAVNA POUKA:                                                                            Stečajni sudija

Protiv ovog rješenja stečajni dužnik može izjaviti                                Sanja Pavlić

žalbu Kantonalnom sudu  u Zenici u roku od 8 dana,

a putem ovog suda, od dana prijema rješenja.

Žalba se podnosi u dva primjerka.