Snažno civilno društvo kao pokretač pozitivnih promjena

„Umrežavanjam organizacija civilnog društva uz uključivanje i pojedinaca, dobija se snažan pokretač pozitivnih promjena u društvu, koji efikasnije, brže i vidljivije dovodi do poboljšanja stanja unutar određenih sektora“ jedan je od zaključaka sa konferencije „Dani dijaloga civilnog društva“ održane u Sarajevu 12. decembra 2019.godine.

Preko 50 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine, kao i iz zemalja okruženja, razmijenili su iskustva o uticaju i snazi umrežavanja OCD, i istakli da jako i ujedinjeno civilno društvo može uticati na političke odluke koje ne idu u prilog građanima. Goran Forbici CNVOS Slovenija, ukazao je na potrebu da civilno društvo uključi sve aktere, čije interese zastupa, u proces zagovaranja, i u svoje aktivnosti. „Ovaj skup je pokazao važnost sektorskog umrežavanja, solidarnosti, profesionalnog rada i zagovaranja, koje se s jedne strane zasniva na ekspertizi, a sa druge strane na „pričanju priča običnih građana“, rekao je Forbici i dodao „Važno je da sektori grade svoju infrastrukturu, te da imaju u sebi organizacije koje pružaju podršku drugim organizacijama“.

Resursni centar za bh. civilno društvo u EU integracijama uspostavljen je u sklopu projekta Evropske unije s ciljem unaprjeđenja djelovanja i razvoja civilnog društva u BiH, kako bi postale kompetentan i nezavisan partner u procesu evropskih integracija. Aktivnosti resursnog centra usmjerene su na povećanje povjerenja građana u rad organizacija civilnog društva, te na jačanje umrežavanja i kohezije organizacija unutar jednog sektora. „Bitno je da se unutar jednog sektora što više organizacija udruži kako bi zajednički istupali prema javnosti i institucijama vlasti, jer ćemo na taj način postizati bolje rezultate“, izjavio je Denis Telić, projekt menadžer Resursnog centra.

Ivona Gvozdenović, projektni menadžer u Nacionalnom Konventu o EU, platforme koja zastupa stavove građana u procesu evropskih integracija u Srbiji, istakla je važnost učešća civilnog društva u donošenju odluka, te značaju njihovog horizontalnog i vertikalnog umrežavanja. „Mi kao članica Konventa, okupljamo više od 700 organizacija civilnog društva i koordinišemo rad radnih grupa koje obuhvataju 35 pregovaračkih poglavlja. Što veće uključivanje civilnog društva u proces donošenja odluka, kvalitativno doprinosi tom procesu, upućujući konstruktivne kritike i dajući preporuke zasnovane na znanju i najrazličitijim ekspertizama civilnog sektora,“ izjavila je Gvozdenović.

Dani dijaloga civilnog društva organizovani su u okviru projekta „Resursni centar za bh. civilno društvo u EU integracijama“ koji finasira Evropska unija u vrijednosti od 500.000 eura, a provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED).