Za srijedu 29. maja zakazana sjednica Gradskog vijeća Zenica

Predsjedavajući Gradskog vijeća Zenica Goran Bulajić, zakazao je za srijedu 29. maja u 10:00 sati 37. sjednicu Gradskog vijeća Zenica.

DNEVNI RED:

1. Zapisnik s 36. sjednice Gradskog vijeća Zenica održane dana 20.05.2019. godine

2. Vijećnička pitanja

3. Razmatranje aktuelne problematike u JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica IZVJESTILAC: Darmin Terzić, direktor JKP “Zenicatrans-prevozputnika” d.d. Zenica

4. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu IZVJESTILAC: Fatima Vojvodić, pomoćnica Gradonačelnika za finansije
b) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu i rasporedu viška prihoda IZVJESTILAC: Fatima Vojvodić, pomoćnica Gradonačelnika za finansije

5. Prijedlog Odluke o osnivanju JP “Autobuska stanica” d.o.o. Zenica IZVJESTILAC: Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave Zenica

6. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjene regulacionog plana “Trg rudara” PRILOG: -Odluke o usvajanju Izmjene regulacionog plana “Trg rudara” sa obrazloženjem i konačnim izvještajem o pristiglim primjedbama na Izmjenu regulacionog plana i obrazloženjima; – Grafički dio Izmjene regulacionog plana (1. Granica obuhvata – orthophoto snimak; 2. Izvod iz Regulacionog plana Trg rudara iz 2007. godine; 3. Sintezna karta – izvod iz Regulacionog plana Trg rudara I postojećeg stanja; 4. Karta analize namjene objekata; 5. Karta analize namjene površina; 6. Karta postojeće parcelacije; 7. Karta analize boniteta objekata; 8. Sintezna karta infrastrukture; 9. Karta planirane namjene površina; 10. Karta planirane parcelacije; Il. Urbanističko rješenje; 12. Karta sa označenim regulacionim i građevinskim linijama; 13. Saobraćajno rješenje; 14. Sintezna karta planirane infrastrukture) – Prateća dokumentacija koja je sastavni dio Izmjene regulacionog plana (1. Zapisnik sa usvajanja koncepcije plana između nosioca pripreme i nosioca izrade; 2. Zapisnik Sjednice Savjeta Plana vezane za Prednacrt Plana; 3. Zapisnik Sjednice Savjeta Plana vezane za Nacrt Plana; 4. Odluka Gradskog vijeća o usvajanju Nacrta i upućuivanja na javnu raspravu; 5. Mišljenje Kantonalnog Ministarstva o usklađenosti s planom višeg reda; 6. Prigovor Nosioca pripreme na dostavljeno Mišljenje Kantonalnog Ministarstva; 7. Odgovor Kantonalnog Ministarstva na prigovor Nosioca pripreme; 8. Zapisnik sa održane Javne rasprave sa zapisnikom o pristiglim primjedbama na Izmjenu regulacionog plana Trg rudara; 9. Kopije pristiglih primjedbi na Izmjenu regulacionog Plana; 10. Izvještaj – Odgovor na pristigle primjedbe usaglašen od strane Nosioca pripreme i Nosioca izrade; Il. Zapisnik Sjednice Savjeta Plana vezane za Prijedlog Izmjene regulacionog plana Trg rudara) IZVJESTILAC: Mia Skopljak, glavna gradska arhitektica

b) Prijedlog Odluke o provođenju Izmjene Regulacionog plana”Trg rudara” PRILOG: – Tekstualni dio Plana (1. Opći dio; 2. Izvod iz urbanističke osnove; 3. Projekcija izgradnje i uređenja prostornog obuhvata regulacionog plana; 4. Odluka o provođenju Izmjene regulacionog plana “Trg rudara”) IZVJESTILAC: Mia Skopljak, glavna gradska arhitektica

7. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije -lokalitet “Trg rudara” KO Zenica II PRILOG: – Mišljenje Gradskog pravobranilaštva broj: M-3/19 od 10.04.2019.godine IZVJESTILAC: Emir Delić, pomoćnik Gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

8. a) Prijedlog Ugovora o nastavku dugoročne saradnje u oblasti pružanja komunalnih usluga za Grad Zenica IZVJESTILAC: Mirsad Heleg, član Radne grupe
b) Prijedlog Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti IZVJESTILAC: Mirsad He1eg, član Radne grupe PRILOG: – Dodatak 1 Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti; Elaborat o stanju komunalnih djelatnosti između naručioca Grada Zenica i izvršioca “ALBA ZENICA” D.O.O. ZENICA; Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi sa stavom Radne grupe povodom dostavljenih primjedbi; Prijedlog Zaključka o saglasnosti na Prijedlog Ugovora o nastavku dugoročne saradnje i Prijedlog Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

9. Prijedlog Odluke o zamjeni parcele građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zenica za. građevinsko zemljište u vlasništvu društva “Termika” d.o.o. radi potrebe izgradnje: priključne saobraćajnice na kružni tok radi izmjene režima saobraćaja na magistrainoj cesti! M-17 – Poslovna zona 1, Dolača-Drivuša PRILOG: – Zahtjev JP za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica broj: 03-15608/19 od 10.05.2019. godine; – Situacija za eksproprijaciju MJ 1:500od 10.05.2019.godine – Geodetska situacija od 06.05.2019. godine (grafički prilog-Situaciono rješenje); – Posjedovni list broj 443 (broj: 04-30-10-3320/19-73 od 08.05.2019. godine; – Kopija katastarskog plana UR BROJ: 04-30-10-332012019-74 od 08.05.2019. godine; – Izvod iz posjedovnog lista broj 300 Kopija katastarskog plana UR BROJ:04-30-10-3320/2019-76 od 08.05.2019. godine; – Identifikacijaparcele k.č.2334/1 k.o. Klopče, broj: 04-30-10_/19od 8.5.2019.
godine; – Identifikacija parcele k.č. 290/530 k.o.o Zenica 1, broj: 04-30-10 119 od 8.5.2019. ~~; – – Zemljišnoknjižni izvadak broj: 043-0-NAR-19-006 448 od 09.05.2019. godine (zemljišnoknjižni uložak broj: 609); – Zemljišnoknjižniizvadak broj: 043-0-NAR-19-006 449 od 09.05.2019. godine (zemljišnoknjižni uložak broj: 878); – Izvještaj o dnevniku od 09.05.2019. godine; – Tehnički izvještaj, umirenje saobraćaja na magidtr1nojcesti Ml7 – POSLOVNA ZONA “ZENICA JUG” – Dostavni akt Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina broj:04-sl__ /19 od 09.05.2019. godine; – Nalaz i stručno mišljenje sudskog vještaka Stanka Bagarića, dip1.ing.građ., od 14.05.2019. godine; – Dostavni akt Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina broj:04-31-9928119 od 14.05.2019.godine upućen Gradskom pravobranilaštvu; Akt Gradskog pravobranilaštvabroj: M-I0/19 od 15.05.2019. godine. IZVJESTILAC: Emir Delić, pomoćnik Gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

10. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području Grada Zenica IZVJESTILAC: Semira Karić, v.d. pomoćnica Gradonačelnika za urbanizam

11. Izvještaj o poslovanju JP “Parking servis” d.o.o, Zenica za 2018. godinu PRILOG: – Stav Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, – Izvještajo reviziji finansijskih izvještaja na dan 31. decembra 2018. godine, – Odluka Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja o radu za 2018. godinu broj: 028/19 od 22.04.2019., – Odluka Nadzornog odbora o usvajanju Prijedloga trogodišnjeg plana poslovanjaJP “Parking servis” d.o.o. Zenica za period 2019-2021. godine broj: 027/2019 od 29.04.2019.godine, – Trogodišnji plan poslovanjaJP”Parking servis” d.o.o. Zenica 2019.-2021. godine. IZVJESTILAC: Sabira He1vida, pomoćnica Gradonačelnikaza ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove iNisvet Hukić, direktor JP “Parking servis” d.o.o. Zenica

12. Izvještaj o poslovanju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za period 01.01.-31.12.2018. godine PRILOG: – Stav Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove – Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za priod 01.01.-31.12.2018. godine broj:5229/19 od 29.03.2019. godine, – Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2018.godinu sa Izvještajem o radu i ocjenom rada direktora JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2018.godinu, – Zaključak o prihvatanju Izvještajao radu Odbora za reviziju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2018. godinu broj:5230/19 od 29.03.2019. godine, – Izvještaji o radu Odbora za reviziju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2018. godinu. – Plan poslovanja JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2018.godinuiz trogodišnjeg plana poslovanja za period 2018-2020. godina, – Odluka o usvajanju revidiranog Plana poslovanja za 2019. godinu iz trogodišnjeg plana poslovanja za period 2018-2020. godina broj: 1561119 od 30.01.2019. godine, – Revidirani plan poslovanja JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za 2019. godinu iz trogodišnjeg plana poslovanja za period 2018-2020. godina, – Finansijski izvještaji za 2018. godinu sa Izvještajem ovlaštenog revizora – Zaključak o prihvatanju finansijskih izvještaja z a2018. godinu sa izvještajem
ovlaštenog revizora JP “Grijanje” d.o.o. Zenica broj: 7020/19 od 29.04.2019. godine. IZVJESTILAC: Sabira Helvida, pomoćnica Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove i Sead Kaknjo, direktor JP “Grijanje” d.o.o. Zenica

13. Razmatranje davanja saglasnosti JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica d.o.o. Zenica za upis hipoteke na nekretninama u vlasništvu Grada Zenica, radi osiguranja odgode plaćanja duga prema Upravi za indirektno oporezivanje IZVJESTILAC: Nedim Talić, direktor JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica
NAPOMENA: Materijalza tačku 3. predloženog Dnevnog reda bit će prezentiran na sjednici.
Uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća, vijećnicima se dostavljaju materijali u elektronskoj formi za. predloženi dnevni red. Prispjeli odgovori na vijećnička pitanja su postavljeni na web stranici Grada Zenica uz materijal za. sjednicu s tim da će isti radi preglednosti naknadno biti uvršteni pod sjednicu na kojoj su postavljeni. Materijali za predloženi dnevni red nalaze se na web stranici Grada Zenica (www.zenica.ba).

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite Vaš komentar!
Molimo da ovdje unesete Vaše ime