Babić Biss Tours objavio poziv za adaptaciju zgrade “Zening” u hostel

Babić Biss Tours objavio je poziv za dostavljanje ponuda za rekonstrukciju i adaptaciju sprata objekta “Zening” u Zenici za namjenu “Hostel”.

Rok za izvođenje radova je 45 dana od dana uvođenja u posao, a svi zainteresovani ponuđači mogu nakon prethodne najave investitoru, obići objekat, navodi se u pozivu.

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje. Lično preuzimanje tenderske dokumentacije i glavnog projekta na adresi Investitora ili na zahtjev zainteresovanog ponuđača putem pošte, od 05.02.2018 godine.

Ponuđači su dužni u roku od 8 dana od dana potpisa Ugovora dostaviti Garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10 % vrijednosti Ugovora bez PDV-a koja mora važiti cijelo vrijeme izvođenja radova te narednih 30 dana, u obliku garancije banke koja mora biti bezuvjetna, na prvi pisani poziv plativa i bez prava prigovora.

Osim toga, ponuđači garantuju kvalitet izvedenih radova 2 godine od uspješno obavljene primopredaje. Za oklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u garantnom roku, izvođač je dužan na dan primopredaje radova dostaviti bankovnu garanciju kao jamstvo za otklanjanje nedostataka na iznos od 10% ukupno Ugovorenih radova sa PDV-om , na rok od dvije godine od dana uredno izvršene primopredaje.

Rok za dostavljanje ponuda: 16.02.2018 godine do 12 h.

Izvor: Akta.ba