Izgradnja trase autoputa Ozimica – Poprikuše

Foto: Ilustracija

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela je Odluku o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora 5c, dionica Ozimica-Poprikuše.

Status zemljišnih čestica za koje je data saglasnost ostaje nepromijenjen, odnosno ostaju upisane u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro.

Odlukom je data saglasnost Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na ovim nekretninama, a radi izgradnje dionice Ozimica – Poprikuše.

Davanjem na korištenje zemljišnih čestica javnog dobra uređuju se stvarno-pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Obrazloženo je da se radi o parcelama koje u naravi predstavljaju javno dobro, te kao takve ne mogu biti predmetom eksproprijacije.

Kako bi se omogućio nesmetan ulazak u posjed i početak radova na izgradnji autoceste na Koridoru 5c, dionica Ozimica – Poprikuše, bilo je potrebno da Vlada FBiH donese ovu odluku.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. (izvor: akta.ba)