Službene novine ZDK objavljuju akte od 1996. godine

Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 5. sjednici, održanoj 8. augusta 1996. godine, usvojila je Zakon o službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim zakonom uređuje se način objavljivanja Ustava, zakona, drugih propisa, opštih i drugih akata organa Zeničko-dobojskog kantona u službenom glasilu Kantona. Službene novine ZDK izlaze na bosanskom i hrvatskom jeziku.

Ono što je možda bitno napomenuti jeste da Sekretarijatu za zakonondavstvo se dostavljaju u pisanoj originalnoj formi, dakle izvorni akt koji je potrebno da se objavi u Službenim novinama a elektronsko izdanje se dostavlja putem mejla i kao takvo se dostavlja štamparu Službenih novina. Štampar Službenih novina se izabere shodno Zakonu o javnim nabavkama i štampar je taj koji vrši prelamanje, prevođenje teksta Službenih novina sa jednog jezika na drugi i da se uredi u fromatu kakav zahtjeva sam standard Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona“, rekao je Mirnes Burkić, sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo ZDK.

Zakon o službenim novinama predviđa da novine izlaze po potrebi i po zahtjevu Sekretara.

Mi imamo situaciju da Sužbene novine izlaze, hajde da kažem, najčešće dva puta mjesečno. Imamo situaciju da izlazi jednom mjesečno a nekada to može biti eventualno više puta, sve zavisi od materijala koji je dostavljen pa i pripemljen za objavu“, pojašnjava sekretar Burkić.

Zakoni stupaju na snagu onako kako je u njima predviđeno a nikada prije jedan dan od dana objavljivanja u Službenim novinama ZDK. Najćešće zakoni stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama. Dešava se da Sekretarijat upozori Vladu, prije objavljivanja,  da neki zakonski i podzakonski akti nisu usklađeni.

Istine radi evo imamo situaciju u Zakonu o Vladi, u članu 21. jeste propisano da ako sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo ustanovi da neki propis koji donosi ministar, kao podzakonski propis, ako on nije u skladu sa osnovnim zakonom onda on ima obavezu da upozori Vladu na jednu takvu situaciju“, izjavio je Mirnes Burkić, sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo ZDK.

Službene novine ZDK izlaze u elektronskoj verziji i dostupne su svim građanima na web stranici kantona, a štampana verzija izlazi u 125 primjeraka i dostavlja se pretplatnicima i ostalim organima u kantonu. (T.B.)