Gradsko vijeće usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta Grada za 2022. godinu

Gradsko vijeće Zenica danas je većinom glasova usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta Grada za 2022. godinu sa zaključkom o njegovom usvajanju i nešto izmijenjenom rasporedu akumulisanog suficita Grada Zenica. Ovo je ujedno bila i jedna od najvažnijih tačaka današnjeg zasijedanja.

Ukupni prihodi i primici budžeta Grada Zenica u prošloj godini ostvareni su u iznosu od 59 miliona i 622.823 KM, što je 91 posto od planiranih prihoda i primitika, dok su ukupni rashodi i izdaci prošlogodišnjeg gradsko budžeta izvršeni u iznosu od 51 milion i 221.725 maraka, što je 78 posto planiranog izvršenja.Tekući suficit u 2022. godini ostvaren je u iznosu od 8 miliona i 401.098 KM, što zajedno sa nerealizovanim rasporedom akumilisanog suficita iz 2021. godine, čini sada ukupan akumulisani suficit u iznosu od 9 miliona 46.690 maraka. Predloženi zaključak o njegovom rasporedu proizveo je dužu  diskusiju vijećnika, koji su dali niz vlastitih prijedloga o njegovom utrošku, kao što su: izdvajanje dijela sredstava za jednokratnu naknadu porodiljama, zatim davanje podrške studentima, maturantima i naučno istraživačkom radu, nabavke 2 sanitetska vozila, pružanja pomoći boračkoj populaciji, te sufinansiranje smještaja djece u zeničke vrtiće.

Od navedenog na kraju je prihvaćen samo jedan prijedlog vezan za naknadu porodiljama, a usvojen je zaključak, kojim se ukupan akumulisani suficit u iznosu od 9 miliona 46.690 maraka raspoređuje na sljedeći način: 1 milion i 494.000 KM za nabavku građevine za potrebe gradske uprave, zatim 2 miliona i 600.000 maraka za otplatu kredita od Saudijskog fonda za razvoj, a za izgradnju Glavne gradske magistrale, potom iznosi od po 1 milion maraka na ime gradnje zatvorenog olimpijskog bazena, kao i za trnasfer ViK-u za gradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, 150.000 KM za gradnju Doma Gorske službe spašavanja na Smetovima, 250.000 KM za jednokratnu pomoć porodiljama sa prostora Grada Zenica i na kraju 2 miliona i 552.690 KM namijenjenih za eksproprijaciju zemljišta u Poslovnoj zoni „Zenica-jug“.

Vijećnici su danas  prihvatili i Izvještaj o radu Gradske uprave i gradonačelnika Zenice za prošlu godinu, te Plan aktivnosti „Mapa puta digitalne transformacije Grada Zenica“. (V.J.)