Aktivnosti Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica

Služba za inspekcijske poslove Grada Zenica je tokom marta tekuće godine zaprimila 802 predmeta, a od strane službenih lica izvršeno je ukupno 810 inspekcijskih nadzora i kontrolnih pregleda, od čega su postupajući inspektori izvršili 322 inspekcijska nadzora, dok su, po nalogu pomoćnika Gradonačelnika za inspekcijske poslove, komunalni eko redari izvršili 488 kontrolnih pregleda. Postupajući po službenoj dužnosti inspektori su u inspekcijskim postupcima donijeli 64 rješenja o upravnim mjerama, izdali 460 prekršajnih naloga, te je po osnovu sankcija izrečeno 40.980,00 KM novčanih kazni.

Kad je u pitanju komunalna inspekcija, inspekcijski pregledi su se odnosili najviše na kontrolu provođenja odredaba Odluke o komunalnom redu Općine Zenica i Odluke o komunalnim djelatnostima, u dijelu koji se odnosi na uključenost u organizovani odvoz smeća, zauzimanje javnih površina, postavljanja reklamnih panoa i firmi, postavljanje plakata, nepropisno odlaganje komunalng, građevinskog i drugog otpada, bespravno postavljanje raznih predmeta na javnim površinama i drugo.

U martu 2023. godine nastavljene su aktivnosti na sprečavanju nelegalnog zauzimanja javne površine, kao i sprečavanja nelegalne ulične trgovine, a posebno u ulicama Maršala Tita, Londža, dr. Abdulaziza Aska Borića, te na Trgu Alije Izetbegovića.

Posmatrajući problematiku u Službi za inspekcijske poslove napominju da je u izvještajnom periodu jedan od većih problema bilo parkiranje vozila od strane nesavjesnih vozača na zelenim javnim površinama, naročito na lokaciji uz saobraćajnicu neposredno uz ogradu Kantonalne bolnice Zenica, ali i na više drugih lokacija, čime se osim uništavanja zelenih površina uveliko otežava i saobraćanje vozila na pomenutoj lokaciji.

Veliki problem u Gradu Zenica je i parkiranje vozila od strane nesavjesnih vozača na javnim asfaltnim površinama, neposredno uz posude za odlaganje otpada, pješačkim stazama, prolazima i trotoarima, pješačkim ostrvima i drugim saobraćajnim površinama koje nisu namijenjene za parkiranje vozila, pri čemu se od strane komunalnih inspektora bilježe takvi slučajevi i na nadležno postupanje dostavljaju policijskim službenicima MUP-a ZDK.

Naglašeno je da je od strane komunalne i građevinske inspekcije pokrenuta akcija na 33 lokacije takozvanih Ešova, na uklanjanu svih nelegalno postavljenih ograda, kapija, nadstrešnica, šadrvana, verandi, popločanja i betoniranja javnih zelenih površina, garaža i sl..

Također primarni cilj građevinske inspekcije je da svojim djelovanjem animira buduće investitore da poštuju odredbe Zakona o prostornom uređenju i građenju i da ne pristupaju gradnji i upotrebi građevina bez prethodno pribavljenih zakonom propisanih akata, kao i vlasnike bespravno izgrađenih građevina da naknadno pribave potrebnu dokumentaciju, te da u skladu sa navedenim Zakonom legalizuju nelegalno izgrađene objekte, odnosno da se uklone nelegalno izgrađeni objekti koji nisu legalizovani. Rad građevinske inspekcije je bio usmjeren na nadzor nad izgradnjom sa ciljem sprječavanja bespravne izgradnje i onemogućavanja iste, kao i na nadzor nad građenjem za koju urbanističku i građevinsku saglasnost izdaje Služba za prostorno uređenje Grada Zenica.

Kada su u pitanju rješenja o obustavi gradnje, ista su izdavana u situacijama ako se građevina gradi, odnosno rekonstruiše protivno odobrenju za gradnju, ako se utvrde nedostaci i nepravilnosti u projektu ili izvođenju radova koji mogu ugroziti tehnička svojstva bitna za građevinu, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o prostornom uređenju i građenju. Uklanjanju građevine kao jednoj od upravnih mjera pristupalo se u situaciji ako se gradnja vrši ili je izvršena bez odobrenja za gradnju, ako se gradi protivno odobrenju za gradnju, ako se utvrdi da ista građevina predstavlja opasnost za susjedne građevine i život ljudi, te da se ta opasnost nije na drugi način mogla otkloniti, kao i drugim slučajevima predviđenim Zakonom o prostornom uređenju i građenju. U izvještajnom periodu izvršeno je uklanjanje tri objekta.

Predmeti inspekcijskih nadzora tržišne inspekcije tokom marta odnosili su se na sprječavanje nelegalne ulične trgovine, kontrolu legalnosti rada trgovačkih maloprodajnih objekata, obaveza izdavanja fiskalnih računa kupcima, kontrolu krajnjeg roka trajanja proizvoda, kontrolu posjedovanja dokumentacije o porijeklu robe i slično.

Najveći broj inspekcijskih kontrola iz nadležnosti sanitarne inspekcije izvršen je u objektima gdje se vrši proizvodnja, priprema, promet i usluživanje životnih namirnica, kao što su ugostiteljski objekti i trgovačke radnje, a sve u smislu nadzora nad sanitarno-tehničkim i higijenskim stanjem navedenih objekata, te vezano za opremljenost potrebnih prostorija, zdravstvenim stanjem lica koja vrše pripremu, promet i usluživanje životnih namirnica, zdravstvenom ispravnošću živežnih namirnica u prometu, redovnom provođenju preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije itd. (Press služba Grada Zenica)