ITC Zenica: Naručeni pritisci nelojalne konkurencije su kriminalni, sud je u pet navrata utvrdio ispravnost provedenih postupaka

Nakon što su nedavno na više bh. portala objavljeni tekstovi sa naslovima „POSEBNO CIJENJEN PARTNER: Korupcija ‘trese ‘Elektroprivredu BiH“ , “Javne nabavke EPBiH: Ista firma pobjeđuje po uvijek istom obrascu” u kojima se u kontekst dovodi i zenička firma ITC, objavljen je i demant iz ove kompanije na navode objavljene u medijima.

Ističu da su iznesene grube neistine i klevete o preduzeću ITC Zenica d.o.o. i njegovom vlasniku Suvadu Isakoviću, te obrazlažu:

U tekstu pod naslovom ‘POSEBNO CJENJEN PARTNER: Korupcija trese Elektroprivredu BiH’, u kojem je između ostalog navedeno:

EP BiH raspiše tender po ustaljenom obrascu (pregovarački postupak) na koji se javi ITC Zenica u konzorciju (), u slučaju da neka druga firma ili konzorcij budu povoljniji, ITC se žali Uredu za razmatranje žalbi, koji po pravilu, usvaja žalbu ITCa a nadležni u Elektroprivredi BiH imaju tada savršen alibi da zaključe ugovor sa nepovoljnim ponuđačem, dakle ITCom’.

Izneseni navodi u tekstu NISU ISTINITI, jer:

1) ITC Zenica, samostalno ili u konzorciju, NIJE NIKADA, zaključio ugovor sa JP EP BiH na

osnovu provedenog ‘pregovaračkog postupka’, kako je navedeno u tekstu;

2) Za aktuelni Ugovor broj 141 – TET – 22, ‘Revitalizacija kotla bloka 6’ u TE Tuzla, Odlukom broj: 02-17702-1/22 kao prvorangirani ponuđač, izabran je ITC Zenica u konzorciju sa kineskim kompanijama, čija je ponuđena cijena manja za 5.673.686,94 KM sa PDV-om u odnosu na ponuđenu cijenu drugorangiranog ponuđača (dokaz u prilogu).

3) Ugovor broj 212 – KI – 19 ‘Izvođenje pripremnih radova za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla – prva faza’, između konzorcija u kojem je ITC Zenica lider Konzorcija i JP EP BiH, zaključen je nakon više provedenih žalbenih postupaka pred Uredom za razmatranje žalbi BiH, u kojima su Uvažavane Žalbe konzorcija ITC i drugi.

Po navedenom javnom postupku, protiv Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, podnesene su 4 (četri) tužbe sudu Bosne i Hercegovine, od kojih je 2 (dvije) tužbe podnio nezadovoljni Ponuđač dok je druge 2 (dvije) tužbe podnijela JP EP BiH.

Sud Bosne i Hercegovine presudama broj: 1) S1 3 U 030548 18 U 2) S1 3 U 032470 19 U; 3) S1 3 U 033223 19 U; 4) S1 3 U 033817 19 U, ODBIO je sve tužbe protiv Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, kao NEOSNOVANE (dokazi u prilogu).

Sud Bosne i Hercegovine, također je presudom broj: S1 3 U 033817 21 Uvp od 29. 9. 2021. godine, odbio zahtjev nezadovoljnog Ponuđača za preispitivanje navedenih presuda, kao NEOSNOVAN

Naprijed navedenih 5 (pet) presuda Suda Bosne i Hercegovine, nepobitno DOKAZUJU, da je Ured za razmatranje žalbi BiH, donosio ZAKONITA Rješenja u predmetu javne nabavke Izvođenje pripremnih radova za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla prva faza.”

Ovom prilikom poručujemo svim našim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima, da će ITC Zenica d.o.o. kao i do sada, svoje ugovorne obaveze izvršavati besprijekorno i u skladu sa zakonskim propisima, bez obzira na ‘naručene’ medijske pritiske od strane naše ‘nelojalne konkurencije’.

Zenica, 10. 2. 2023. godine

Generalni direktor

Prof. dr. sc. Suvad Isaković”.