Konkurs za javna priznanja Grada Zenica

Na osnovu člana 17. i 19. Odluke o javnim priznanjima Zenice (“Službene novine općine Zenica”, broj: 10/01-prečišćen tekst), Ocjenjivački sud Grada Zenica daje obavještenje o raspisivanju konkursa za javna priznanja Grada Zenica.

Povodom 20. marta – Dana Grada Zenica u 2023. godini dodjelit će se javna priznanja utvrđena Odlukom o javnim priznanjima Zenice i to:

“Grb Zenice” 

“Nagrada Zenice” 

 “Plaketa Zenice”

 “Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Zenice i drugim licima koja rade na području Grada Zenica, udruženjima građana, lokalnim zajednicama, ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima za uspjehe u radu i aktivnostima kojima znatno doprinose razvoju Zenice ili pojedinih djelatnosti, afirmaciji njenih interesa, u znak odavanja počasti i zahvalnosti, te unapređenju ljudskih prava i razvoju demokratije.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih država”.

 1. Kriteriji za dodjelu javnog priznanja su:
 • najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području rada;
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana postignuta ili nagrađena ostvarenja i rezultati;
 • uživanje ugleda stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana ili drugog pravnog subjekta.
 1. A) “GRB ZENICE”

“Grb Zenice” dodjeljuje se građanima Zenice i drugim licima koji rade i djeluju na području Grada Zenica, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim subjektima za izuzetne zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na unapređenju nauke, privrede, obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne brige i drugih područja društvenog života u Gradu Zenica”.

 1. B) “NAGRADA ZENICE”

“Nagrada Zenice” dodjeljuje se građanima Zenice i drugim licima, njihovim udruženjima, lokalnim zajednicama, ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Grada Zenica, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Zenice i jačanju njenog ugleda u zemlji i svijetu”.

Novčani iznos nagrade neće se dodjeljivati profitnim organizacijama.

C) “PLAKETA ZENICE”

“Plaketa Zenice” dodjeljuje se građanima Zenice i drugim licima koja rade na području Grada Zenica, udruženjima građana, privrednim društvima, ustanovama i drugim subjektima povodom Dana Zenice ili drugih godišnjica za trajniju, općepriznatu djelatnost kojom su znatno doprinijeli razvoju i afirmaciji Zenice”.

 1. 2. Rok i način predlaganja

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja upućuju se Ocjenjivačkom sudu do 31. januara 2023. godine.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju, u skladu sa Odlukom o javnim priznanjima Zenice, građani, udruženja građana, članovi Gradskog vijeća Zenica, radna tijela Gradskog vijeća Zenica, Gradonačelnik Grada Zenica, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja podnosi se u pisanom obliku i na popunjenom obrascu za jedno od predloženih javnih priznanja koji se može preuzeti na web stranici Grada Zenica ili u Stručnoj službi Gradskog vijeća i dostavlja se Ocjenjivačkom sudu putem Stručne službe Gradskog vijeća.

Prijedlog iz prethodnog stava sadrži sljedeće

 • ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja,
 • vrstu javnog priznanja („Grb Zenice“, „Nagrada Zenice” ili “Plaketa Zenice”),
 • oblast za koju se predlaže dodjela javnog priznanja,
 • obrazloženje prijedloga,
 • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.

Prijedlozi koji budu podneseni od neovlaštenih podnosilaca ili izvan roka za podnošenje ili nepotpuni u pogledu sadržaja, neće se uzimati u razmatranje.

PREDSJEDNIK OCJENJIVAČKOG SUDA

Mirza HusetiĆ