Predsjedništvo BiH na održavanje službenih vozila potrošilo 368.465 KM

Ukupni izdaci za upotrebu službenih vozila u Predsjedništvu, bez oficira za vezu u 2021. godini iznose 368.465 KM. Izdaci se odnose na izdatke za gorivo (162.570 КM), materijal i usluge za održavanje vozila (113.196 КM), auto gume (28.837 КM), osiguranje vozila (27.610 КM), usluge pranja vozila (25.631 КM) te registraciju motornih vozila (9.141 КM),  pokazala je revizija finansijskih izvještaja Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da je Predsjedništvo, u septembru 2015. godine, izuzeto od primjene Pravilnika o uslovima i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH 17, vlastitim pravilnikom definisana je upotreba vozila. U 2021. godini na snazi je bio Pravilnik o korištenju službenih vozila Predsjedništva donesen 3.12.2020. godine prema kojem pravo na stalno korištenje vozila imaju članovi Predsjedništva, šefovi kabineta članova Predsjedništva i generalni sekretar Predsjedništva.

Takođe, prema ovom Pravilniku, deset vozila koja koriste navedena lica su izuzeta od vođenja dnevnih evidencija o korištenju vozila te se za ista u putnim nalozima na kraju svakog mjeseca upisuje samo početno i krajnje stanje kilometar sata za tekući mjesec“, navode uz Ureda za reviziju instuticija BiH.

NA AUDI POTROŠENO OKO 64.000 KM

Na 31.12.2021. godine Predsjedništvo je raspolagalosa 40 vozilaod kojih je jedno vozilo posuđeno za potrebe člana Predsjedništva iz Republike Srpske. Za potrebe kabineta članova Predsjedništva korištena su 24 vozila, a 12 vozila je korišteno za potrebe Sekretarijata. Predsjedništvo je 01.11.2021. godine sačinilo prijedlog prodaje četiri vozila koja su tehnički neispravna i nisu korištena te ispunjavaju uslove za prodaju u skladu sa internim pravilnikom. Međutim, planirana prodaja nije realizovana jer nije usvojen zakon o budžetu za 2021. godinu u čijem prijedlogu je Predsjedništvo planiralo prodaju i nabavku vozila.

Na osnovu dostavljenog pregleda troškova službenih vozila te provedene revizije, pored značajnih kilometraža i troškova održavanja kod većine vozila, revizori su ponovo uočili izrazito visoke troškove održavanja i popravke kod pojedinih vozila.

Tako je u tekućoj godini za vozilo Audi A8 koje je nabavljeno 2016. godine utrošeno 20.115 КM. Za isto vozilo je u 2020. godini na ime održavanja i opravki utrošeno 22.636 КM, a u 2019. godini 21.168 КM. Ovo vozilo nije predloženo za prodaju, iako se za održavanje istog iz godine u godinu troše značajna sredstva“,navode revizori u finansijskom izvještaju.

Takođe, konstatovali su da jedan broj fakturisanih rezervnih dijelova nije obuhvaćen obrascima za cijenu ponude dobavljača sa kojima su zaključeni ugovori, a da prilikom njihove nabavke uglavnom nije vršena provjera njihovih cijena na tržištu u skladu sa odredbama okvirnih sporazuma. Samo u pojedinim slučajevima je vršena provjera cijena neugovorenih rezervnih dijelova na tržištu.

Shodno tome, Ured za reviziju institucija BiH izdao je Predsjedništvu BiH preporuku da unaprijedi interne kontrole kod korištenja i održavanja vozila u smislu opravdanosti značajnih ulaganja u navedeno vozilo, a sve u cilju racionalnog korištenja budžetskih sredstava izdvojenih za ove namjene.

SVE PREPORUKE PONOVLJENE

Pored toga, preporuka je da su u svim slučajevima vrši i dokumentuje provjera tržišnih cijena rezervnih dijelova koji nisu obuhvaćeni tenderskom dokumentacijom, a u skladu sa odredbama u zaključenim okvirnim sporazumima.

Revizija finansijskih izvještaja Predsjedništva Bosne i Hercegovine obuhvata bilans stanja na 31.12.2021. godine, pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama, pregled rashoda i izdataka iz budžeta, po ekonomskim kategorijama, posebne podatke o platama i broju zaposlenih, pregled dinamike zapošljavanja, pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava, pregled kapitalnih ulaganja, pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta, za godinu koja završava na taj dan i analizu izvršenja budžeta – tekstualni dio, uključujući i rezime značajnih računovodstvenih politika.

Izvještajem o obavljenoj reviziji za 2021. godinu obuhvaćeno je 13 preporuka. Sve preporuke su date zbog utvrđenih neusklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima. Od ukupnog broja datih preporuka, devet preporuka se odnosi na nepravilnosti, nedostatke i slabosti identifikovane i u prethodnim izvještajima, tj. nije bilo značajnijih promjena u cilju njihovog otklanjanja te su, shodno tome, preporuke ponovljene u 2021. godini.

Akta.ba