Informacija u vezi sa aktivnostima na uklanjanju nepropisno postavljenih predmeta i prepreka na javnim površinama

Služba za inspekcijske poslove je u posljednja dva mjeseca, u skladu sa članom 161. Odluke o komunalnom redu općine Zenica, provela aktivnosti na uklanjanju svih nepropisno postavljenih predmeta i prepreka na javnim površinama.

Navedeno je usljedilo nakon inspekcijskih nadzora na cjelokupnom području Grada, provedenih u cilju detektovanja svih protivpravno postavljenih predmeta na javnim površinama, sa posebnim akcentom na postavljene metalne stubiće, metalne preklopne parking-rampe, betonske kalote, uzdignute ivičnjake, ukrasne žardinjere, automobilske gume i slično.

Prilikom provedenih aktivnosti na uklanjanju predmeta, bespravno postavljenih na javnim površinama grada Zenica, na 319 lokacija na području grada Zenica uklonjeno je ukupno 1764 raznih predmeta i prepreka (betonskih saksija i žardinjera, betonskih kalota i drugih betonskih prepreka, metalnih stubića i drugih metalnih prepreka, automobilskih i kamionskih guma i slično).

Ovom prilikom pozivamo građane da se suzdrže od bespravnog zauzimanja i ograđivanja javnih površina, te bespravnog postavljanja predmeta, metalnih stubića, betonskih kalota, žardinjera sa cvijećem, automobilskih guma i slično na javnim površinama.

Također, apelujemo na vozače motornih vozila da prilikom parkiranja svojih vozila, a shodno odredbama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama („Službene novine općine Zenica“ broj 9/11) i drugih zakonskih propisa koji uređuju oblast saobraćaja, poštuju propise u vezi parkiranja i zaustavljanja motornih vozila na javnim i javnim saobraćajnim površinama, a sve u cilju obezbjeđenja neometanog kretanja pješaka i invalidnih osoba.

Napominjemo da će Služba za inspekcijske poslove i u narednom periodu nastaviti aktivnosti na detektovanju slučajeva postavljanja bilo kakvih bespravno postavljenih predmeta i prepreka na javnim površinama Grada Zenica, prinudnog uklanjanja istih kao i na otkrivanju i kažnjavanju lica koja na javne površine nelegalno postavljaju razne predmete i prepreke, a sve u cilju sprečavanja daljeg bespravnog zauzimanja javnih površina.

Služba za inspekcijske poslove Grada Zenica