Upozorenje svim pravnim i fizičkim licima za preduzimanje, preventivnih mjera zaštite i spašavanja od poplava

S obzirom da se u narednom periodu ( 8. i 9.11.2021. godine) prema prognozama od Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekuju kišne padavine, koje mogu dodatno usložiti trenutnu situaciju prouzrokovanu poplavama, upozoravamo sva pravna i fizička lica, da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (”Službene novine Federacije BiH”, br. 39/02, 22/06 i 43/10), preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstva za brzi odgovor na najavljene kišne padavine), jer će se time stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijatnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne štete, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

U vezi sa naprijed navedenim upozoravaju se svi, a naročito građanstvo na lokalitetima gdje su i tokom proteklog perioda evidentirane velike materijalne štete (posebno uz sve riječne tokove), da su u obavezi u skladu sa svojim mogućnostima, učiniti sve kako bi se umanjile, te eventualno tako spriječile veće neželjene posljedice, a što bi podrazumjevalo prevashodno izmještanje svih vrednijih stvari iz podrumskih i prizemnih prostorija, organizovanje dežurstava i praćenje stanja, a kako bi se po ukazanoj potrebi mogle poduzeti sve neophodne mjere u cilju zaštite života i materijalnih dobara na području Grada Zenica.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZENICA