JP EPBiH objavila Poziv zainteresovanim stranama za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina/zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo (EPBiH) dopisom je Gradu Zenica dostavilo Informaciju o Javnom pozivu za iskazivanje interesa o prodaji/zakupu ili drugom načinu korištenja nekretnina/zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana.

U Informaciji se navodi da je JP EPBiH u opredjeljenju da značajno poveća udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na teritoriji Bosne i Hercegovine, te je u tom smislu dana 09.07.2021. godine objavila Poziv zainteresovnim stranama za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina – zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana (FNE) kojim se pozivaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), te pravna i fizička lica da kao zainteresovane strane pošalju pismo namjere sa podacima o ponuđenim nekretninama/zemljištima.

Pozivom su definisani minimalni uslovi koje trebaju ispunjavati ponuđene nekretnine/zemljišta sa aspekta dugoročnosti korištenja, pitanja vlasništva, površine i pristupa lokaciji.

U dijelu poziva koji se upućuje jednicama lokalne samouprave (gradovi i općine) navedeni su uslovi korištenja nekretnine/zemljišta na minimalni period od 25 godina, i to građevinskih ili onih zemljišta koja je moguće prenamijeniti za izgradnju fotonaponskih elektrana.

Nadalje, tražena površina je od 100.000 m2 i veća, uz mogućnost nesmetanog pristupa lokaciji (saobraćajnoj i elektroenergetskoj infrastrukturi).

Predmetni poziv zainteresiranim stranama otvoren je do 31.12.2021. godine.

Poziv zainteresovanim stranama za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina/zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana preuzmite ovdje.