Gradsko vijeće prihvatilo Informaciju o stanju dijela gradskih saobraćajnica

Gradsko vijeće Zenica je na današnjoj, hitnoj sjednici nakon šire rasprave prihvatilo Informaciju o stanju dijela gradskih saobraćajnica sa prijedlogom mjera sanacije i rekonstrukcije.

Prema trenutnim procjenama, za ove namjene potrebno je 27 miliona konvertibilnih maraka. Kao dopunska tačka dnevnog reda, na prijedlog gradonačelnika, Fuada Kasumovića, razmatran je i prihvaćen dokument, odnosno ugovor koji reguliše ustupanje stadiona Bilino polje za potrebe Nogometnog kluba Mladost iz Kaknja za narednu takmičarsku sezonu.

Gradonačelnik Fuad Kasumović je predložio Vijeću dopunsku tačku čija je suština upoznavanje Vijeća i davanje saglasnosti na ugovor kojim je Nogometnom klubu Mladost iz Kaknja data mogućnost da svoje utakmice u narednoj sezoni igra na stadionu Bilino polje. Ovom klubu inače, prijeti niži rang jer ne ispunjava kriterije za dobijanje licence za nastup u Premijer ligi.

Zaključak Kluba SDA da se sredstva dobijena ustupanjem stadiona za kakanjski klub usmjere za NK Čelik nije dobio podršku Vijeća.

Šira rasprava vođena je oko Informacije o stanju dijela gradskih saobraćajnica sa prijedlogom mjera sanacije i rekonstrukcije. Predlagač ove tačke je Klub Zeničke inicijative-KF, a izlagač je bio Armin Kurtagić, stručni savjetnik za puteve u Gradskoj upravi.

Gradonačelnik Kasumović u svom izlaganju ukazao da problem predstavljaju spore procedure javnih nabavki, te da je važno da Vijeće utvrdi prioritete.

No, i dalje glavno pitanje za realizaciju plana ostaje kako osigurati potrebna sredstva.

Plan o sanaciji dijela gradskih saobraćajnica je jednoglasno podržan, kao dobra osnova.

Većina u Vijeću je predložila zaključak, koji je i usvojen, a odnosi se na zaduženje resorne gradske službe da putem sektora mjesnih zajednica sačini prijedlog prioriteta petogodišnjeg plana, uz pribavljanje potrebne dokumentacije.(Š.B.)