Novi Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH još nije stupio na snagu, predložena 33 amandmana

U Federaciji Bosne i Hercegovine 28.01.2021. donesen je novi Zakon o računovodstvu i reviziji zbog potrebe unapređivanja te oblasti, što je jedan od ciljeva ekonomske politike.

U oktobru prošle godine, prijedlog ovog zakona je prihvatio Predstavnički dom, nakon što je to učinio i Dom naroda Parlamenta FBiH stekli su se uslovi da Zakon stupi na snagu po objavi u Službenim novinama.

Zakon još uvijek nije objavljen u Službenim novinama. Kako su za Akta.ba kazali iz konsultantske kuće Revicon razlog tome je što je na početni tekst Prijedloga ovog Zakona usvojen veliki broj amandmana čak 33.

“Usvojena su 33 amandmana od čega se trećina tih amandmana u različitim “verzijama” odnosi na jedan (isti) član Zakona koji je po mnogo čemu jedan od važnijih. To je razlog zbog čega Zakon još uvijek nije objavljen u Službenim novina. Tek nakon što nadležni sve to “prečiste” dobit će se konačna verzija nakon čega će se ići sa objavom a time i primjenom u praksi”, kazali su iz Revicona.

Cilj novog Zakona o računovodstvu i reviziji je podizanje kvalitete financijskog izvještavanja i revizije u Federaciji i usklađivanje s najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, kroz unapređenje sustava obavljanja revizije, što je jedan od preduvjeta za privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investitora.

Implementacija odredbi nove Direktive EU, a prije svega uspostavljanje efikasnog sustava kontrole kvalitete rada u reviziji, kao i sustava nadzora nad revizijom, treba doprinijeti poboljšanju kvalitete revizorskih izvješća na trajnoj osnovi.

Novine u ovom zakonu odnose se, između ostalog, na unapređenje kvalitete financijskog izvještavanja, što će se postići prilagođavanjem računovodstvenih pravila ekonomskoj snazi i veličini pravnih osoba.

Također, odnose se na uvođenje subjekata od javnog interesa, primjenu novih kriterija za razvrstavanje pravnih osoba, uvođenje mikro pravnih osoba za koje su pojednostavljena pravila za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća.

Zakonom se predviđa uspostava Registra pravnih osoba i poduzetnika, kao i Registra kvalificiranih osoba.

Propisano je da podaci iz financijskih izvještaja svih obveznika budu javno dostupni dok će Međunarodni standardi iz oblasti računovodstva i revizije također biti dostupni, bez naknade, na domaćem jeziku.

U cilju smanjenja obaveza, zakonom se ukida i obaveza sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) financijskih izvješća, kao i troškova gospodarskim društvima koji se odnose na njihovu predaju.

Podsjećamo, Federacija BiH je dosad imala zakon o računovodstvu i reviziji usvojen 2009. godine, a u primjeni je od početka 2010. godine. Nijedna izmjena nije urađena u tom tom tekstu, a mnoge stvari su se u međuvremenu mijenjale, zbog čega je promjene bila neophodna.

 

akta.ba