Međunarodni dan slobode pristupa informacijama

FOTO: Radio Ilijaš

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju javne organe, na svim nivoima vlasti, da osiguraju efikasniju primjenu zakona o slobodi pristupa informacijama i proaktivnim pristupom u objavljivanju informacija svoj rad učine transparentnim.

Slobodan pristup informacijama je mehanizam za osiguravanje odgovornog rada javnih organa, efikasnog ostvarivanja javnih zadataka, efikasnog upravljanja javnim sredstvima i iskorjenjivanje korupcije.

Pravo na pristup informacijama smatra se osnovnom pretpostavkom za izgradnju demokratskog društva. Efikasan sistem ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama predstavlja ogledalo odgovornosti i transparentnosti vlasti. Građanima je neophodno omogućiti da, putem efikasnih mehanizama, pokreću različita pitanja od javnog interesa.

Uključivanje javnosti u proces donošenja odluka treba biti zasnovan na principima transparentnosti i otvorenosti javnih organa, čime se jača povjerenje građana u organe vlasti i na taj način realizuje dvosmjerna komunikacija na relaciji građani – javni organi. Građani imaju pravo da zahtijevaju odgovornost i transparentnost rada javnih institucija i upravo zakoni kojim se uređuje sloboda pristupa informacijama predstavljaju ključni instrument za osiguranja navedenih principa djelovanja vlasti.

U navedenim razlozima jeste važnost ne samo postojanja zakona o slobodi pristupa informacijama, već i osiguranja njihove efikasne primjene, što podrazumijeva da svako fizičko i pravno lice ima pravo na pristup informacijama, uz uvažavanje zakonom propisanih izuzetaka, dok je obaveza svakog javnog organa da informacije koje su u njegovom posjedu učini dostupnim.

ombudsmen.gov.ba