Održana 50. sjednica Gradskog vijeća Zenica

Održana je, početkom juna prekinuta, 49. i redovna, 50. sjednica Gradskog vijeća Zenica.

Usvojeni su, izmedju ostalog, Plan ulaganja u vodoprivredu, Odluka o prihvatanju sredstava investicionog granta SIDA-EBRD za Projekat Regionalnog vodovoda Plava voda, te s malo ili bez ikakve rasprave, gotovo svi prijedlozi sa dnevnog reda redovne sjednice Gradskog vijeća, uključujući i Odluku o davanju saglasnosti Zeničko-dobojskom kantonu za rekonstrukciju i modernizaciju dionice GGM-a na regionalnom pravcu Lašva-Zenica.

Sa ove sjednice, Vijeće je uputilo poziv kantonalnoj Vladi da nastavi sa ulaganjima u putnu infrastrukturu na regionalnim pravcima za Lašvu, Babino i Čajdraš.

Danas je procijenjeno da je punjenje gradskog budžeta za vrijeme pandemije korona virusa smanjeno za oko 30 posto, ali nije podržan Zaključak o odricanju prava vijećnika na paušale za period kada zbog pandemije sjednice nisu održavane.

Vijećnici su tražili da im se omogući da sami usmjere ta sredstva tamo gdje smatraju da je neophodno, te da se predsjednici i članovi upravnih odbora i direktori javnih preduzeća i ustanova, kao i rukovodeći službenici u Gradskoj upravi prethodno odreknu dijela svojih plata i naknada. Na kraju ni jedan prijedlog nije dobio potrebnu većinu.

Ni ovoga puta nije prošao prijedlog gradonačelnika da se Vijeće odredi o izmjenama regulacionih planova Centar II i Trg rudara, te o uslovima i načinu prodaje gradskog građevinskog zemljišta u zoni Trg rudara, niti Izvještaj o izvršenju budžeta, skupa sa rasporedom viška prihoda i primitaka Grada nad rashodima i izdacima, ostvarenog u 2019. godini.

Gradsko vijeće zadužilo je gradonačelnika i gradske službe da u roku od 30 dana Vijeću dostave Informaciju o svim pojedinačnim izdvajanjima iz Gradskog budžeta od početka 2012. godine, te Informaciju o poslovanju javnih ustanova i preduzeća za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pandemijom korona virusa.

Vijećnici su podržali Incijativu Almira Babajića da se raspiše međunarodni javni poziv za komercijalizaciju imena stadiona Bilino polje.

Gradonačelnik je na kraju sjednice pozvao gradske vijećnike da, u skladu sa ranijim dogovorom, učestvuju u sastanku u vezi sa određivanjem prioriteta investicionog održavanja gradskih ulica, kako bi se pripremio prijedlog rebalansa Budžeta i otvorila mogućnost zaduživanja Grada kod Razvojne banke FBiH.

Tokom dvije sjednice, danas je, kao rijetko u aktulenom sazivu Gradskog vijeća, više od 20 tačaka dnevnog reda zaključeno za manje od pet sati. (Sanja Stević)